Thông cáo báo chí về kết quả SXKD - ĐTXD tháng 8 và kế hoạch tháng 9/2021

Thông tin chi tiết tại đây.


  • Thu Hà (VP)