TCBC về kết quả sản xuất kinh doanh - đầu tư xây dựng năm 2020 và kế hoạch năm 2021

Thông tin chi tiết tại đây.