Thông cáo báo chí về kết quả SXKD - ĐTXD tháng 7 và kế hoạch tháng 8/2021

Thông tin chi tiết tại đây.


  • Thu Hà (VP)