Thông cáo báo chí về kết quả SXKD - ĐTXD tháng 4 và kế hoạch tháng 5 năm 2021

Thông tin chi tiết tại đây.