Thông cáo báo chí về kết quả SXKD - ĐTXD tháng 01 và kế hoạch tháng 02/2021

Thông tin chi tiết tại đây.