Thông cáo báo chí về kết quả SXKD - ĐTXD tháng 11 và kế hoạch tháng 12/2020

Thông tin chi tiết tại đây.


  • Thu Hà (VP)