Tổng công ty Phát điện 1 đang triển khai thực hiện Kế hoạch đào tạo năm 2024. Để đảm bảo chất lượng các chương trình đào tạo, Tổng công ty kính mời các doanh nghiệp có đủ năng lực, kinh nghiệm và điều kiện trong việc cung cấp dịch vụ đào tạo gửi Bản chào giá của Quý Công ty cho Tổng Công ty Phát...Tổng công ty Phát điện 1 đang triển khai thực hiện Kế hoạch đào tạo năm 2024. Để đảm bảo chất lượng các chương trình đào tạo, Tổng công ty kính mời các doanh nghiệp có đủ năng lực, kinh nghiệm và điều kiện trong việc cung cấp dịch vụ đào tạo gửi Bản chào giá của Quý Công ty cho Tổng Công ty Phát...TBMT gói thầu 02MSHH-SXKD-2024: Mua sắm vỏ xe cho các phương tiện vận chuyển năm 2024


TBMT gói thầu 01MSHH-SXKD-2024: Mua sắm vật tư tiêu hao phục vụ SCTX đợt 1/2024


Tổng công ty Phát điện 1 xin thông báo kết quả tuyển dụng Văn phòng, các Ban theo các Thông báo số 258/TB-EVNGENCO1 ngày 11/10/2023 và số 292/TB-EVNGENCO1 ngày 22/11/2023 như sau:


Hiện nay, Tổng công ty Phát điện 1 có nhu cầu tuyển dụng 01 chuyên viên Ban Tổ chức và Nhân sự phụ trách công tác tổ chức, đào tạo theo một số nội dung như sau:Số lượt truy cập 8.421.044

Đang trực tuyến 67