Hiện nay, Tổng công ty Phát điện 1 có nhu cầu tuyển dụng nhân sự làm việc tại Ban Quản lý Đấu thầu và Ban Kinh doanh thị trường điện theo một số nội dung như sau:


Tổng công ty Phát điện 1 đang triển khai thực hiện Kế hoạch đào tạo năm 2022. Để đảm bảo chất lượng các chương trình đào tạo, Tổng công ty kính mời các doanh nghiệp có đủ năng lực, kinh nghiệm và điều kiện trong việc cung cấp dịch vụ đào tạo gửi Bản chào giá của Quý Công ty cho Tổng Công ty Phát...


Hiện nay, Tổng công ty Phát điện 1 có nhu cầu tuyển dụng 01 chuyên viên Ban Quản lý Đấu thầu phụ trách công nghệ nhà máy nhiệt điện theo một số nội dung như sau:

Hiện nay, Tổng công ty Phát điện 1 có nhu cầu thi tuyển các chức danh Phó Trưởng ban Tổng hợp, Phó Trưởng ban Kiểm toán nội bộ và Giám sát tài chính theo một số nội dung như sau:


Hiện nay, Tổng công ty Phát điện 1 có nhu cầu tuyển dụng 01 chuyên viên Ban Kinh doanh thị trường điện, phụ trách công tác quản trị các phần mềm dùng chung trong Tổng công ty theo một số nội dung như sau:


Số lượt truy cập 5.771.266

Đang trực tuyến 179