Thông tin đấu thầu Công ty Thủy điện Đại Ninh

STT

Tên gói thầu

Bên mời thầu

Thời điểm đăng tải

Thời điểm phát hành HSMT

Thời điểm đóng thầu

1

Gói thầu số 14: Thử nghiệm dầu máy biến thế năm 2020

Công ty Thủy điện Đại Ninh

06/04/2020 16:00

06/04/2020 16:00

09/04/2020 16:00

2

Gói thầu số 9: Mua bảo hiểm kết hợp con người cho

Công ty Thủy điện Đại Ninh

17/4/2020 09:30

17/04/2020 09:30

22/04/2020 09:30

3 Gói thầu số 11: Cung cấp dịch vụ diệt mối, chuột và côn trùng cho công trình và nhà xưởng Công ty Thủy điện Đại Ninh 09/4/2020 10:00 09/04/2020 10:00 16/04/2020 10:00
4 Gói thầu số 5: Mua sắm vật tư thiết bị điện phục vụ xử lý quá nhiệt mối nối thiết bị ngăn lộ 271, 272, 200 Công ty Thủy điện Đại Ninh 10/4/2020 16:00 10/4/2020 16:00 20/4/2020 16:00
5 Gói thầu số 13: Kiểm định thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động năm 2020 Công ty Thủy điện Đại Ninh 13/4/2020 16:00 13/4/2020 16:00 17/4/2020 16:00
6 Gói thầu số 2: Trung tu đường ống áp lực Công ty Thủy điện Đại Ninh 13/4/2020 16:00 13/4/2020 16:00 23/4/2020 16:00
7 Gói thầu số 3: Sửa chữa lớn kênh nối hai hồ Công ty Thủy điện Đại Ninh 13/4/2020 16:10 13/4/2020 16:10 23/4/2020 16:30
8 Gói thầu số 10: Mua bảo hiểm xe ô tô Công ty Thủy điện Đại Ninh 17/4/2020 10:00 17/4/2020 10:00 22/4/2020 10:00
9 Gói thầu số 1: Cung cấp dịch vụ bảo vệ công trình Thủy điện Đại Ninh Công ty Thủy điện Đại Ninh 24/4/2020 14:30 24/4/2020 14:30 04/5/2020 15:00
10 Gói thầu số 26: Mua sắm xe điện phục vụ sản xuất kinh doanh Công ty Thủy điện Đại Ninh 27/4/2020 15:42 27/4/2020 15:42 05/5/2020 16:00
11 Gói thầu số 7: Cung cấp hóa chất xử lý nước phục vụ sửa chữa lớn năm 2020 Công ty Thủy điện Đại Ninh 08/5/2020 09:46 08/5/2020 09:46 13/5/2020 10:00
12 Gói thầu số 4: Cung cấp vật tư, thiết bị phần điện phục vụ sửa chữa lớn năm 2020 Công ty Thủy điện Đại Ninh 08/5/2020 15:32 08/5/2020 15:32 18/5/2020 16:00
13 Gói thầu số 4: Mua sắm phần mềm, vật tư thiết bị CNTT phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2020 Công ty Thủy điện Đại Ninh 11/5/2020 14:45 11/5/2020 14:45 21/5/2020 15:00
14 Gói thầu số 8: Cung cấp vật tư phụ phục vụ sửa chữa lớn năm 2020 Công ty Thủy điện Đại Ninh 15/5/2020 09:44 15/5/2020 09:44 20/5/2020 10:00
15 Gói thầu số 6: Cung cấp dịch vụ khảo sát phát hiện tổ mối và xử lý mối các đập thủy điện Đại Ninh năm 2020 Công ty Thủy điện Đại Ninh 21/5/2020 15:11 21/5/2020 15:11 01/6/2020 15:30
16 Gói thầu số 5: Cung cấp vật tư, thiết bị phần cơ phục vụ sửa chữa lớn năm 2020 Công ty Thủy điện Đại Ninh 26/5/2020 09:41 26/5/2020 09:41 29/5/2020 10:00
17 Gói thầu số 2: Phát quang, vét dọn đất mương thoát nước các hạng mục công trình thủy điện Đại Ninh. Công ty Thủy điện Đại Ninh 29/5/2020 08:57 29/5/2020 08:57 08/6/2020 09:00
18 Gói thầu số 27: Sửa chữa hàng rào bảo vệ trạm phân phối và bể chứa nước. Công ty Thủy điện Đại Ninh 29/5/2020 09:26 29/5/2020 09:26 08/6/2020 09:30
19 Gói thầu số 26: Mua sắm xe điện phục vụ sản xuất kinh doanh Công ty Thủy điện Đại Ninh 02/6/2020 14:39 02/6/2020 14:39 05/6/2020 15:00
20 Gói thầu số 5: Cung cấp vật tư, thiết bị phần cơ phục vụ sửa chữa lớn năm 2020 Công ty Thủy điện Đại Ninh 02/6/2020 15:42 02/6/2020 15:42 08/6/2020 16:00`
21 Gói thầu số 8: Cung cấp vật tư phụ phục vụ sửa chữa lớn năm 2020 Công ty Thủy điện Đại Ninh 03/6/2020 14:44 03/6/2020 14:44 08/6/2020 15:00
22 Gói thầu số 25: Trang bị lốp xe năm 2020 Công ty Thủy điện Đại Ninh 05/6/2020 09:50 05/6/2020 09:50 10/6/2020 10:00
23 Gói thầu số 9: Lặn kiểm tra, vớt rác và vệ sinh lưới chắn rác cửa nhận nước Công ty Thủy điện Đại Ninh 08/6/2020 14:37 08/6/2020 14:37 11/6/2020 15:00
24 Gói thầu số 20: Mua sắm thiết bị phục vụ sửa chữa hệ thống âm thanh hội trường Công ty Thủy điện Đại Ninh 10/6/2020 09:46 10/6/2020 09:46 15/6/2020 10:00
25 Gói thầu số 6: Cung cấp vật tư, thiết bị công nghệ thông tin phục vụ sửa chữa lớn năm 2020 Công ty Thủy điện Đại Ninh 12/6/2020 16:23 12/6/2020 16:23 22/6/2020 16:30
26 Gói thầu số 9: Lặn kiểm tra, vớt rác và vệ sinh lưới chắn rác cửa nhận nước Công ty Thủy điện Đại Ninh 16/6/2020 14:30 16/6/2020 14:30 19/6/2020 15:00
27 Gói thầu số 1: Sửa chữa, phục hồi 04 kim phun (kim phun số 5, 6 cho tổ máy H1; và kim phun số 1, 2 cho tổ máy H2) Công ty Thủy điện Đại Ninh 17/6/2020 10:24 17/6/2020 10:24 07/7/2020 10:30
27 Gói thầu số 16: Cung cấp dịch vụ tư vấn xây dựng hệ thống quản lý an toàn thông tin theo ISO IEC 27001:2013 tại Công ty thủy điện Đại Ninh Công ty Thủy điện Đại Ninh 24/6/2020 14:40 24/6/2020 14:40 14/7/2020 15:00
28 Gói thầu số 24: Mua sắm dầu bôi trơn phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2020 Công ty Thủy điện Đại Ninh 07/7/2020 14:47 07/7/2020 14:47 07/7/2020 15:00
29 Gói thầu số 22: Mua sắm vật tư thiết bị điện phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2020 Công ty Thủy điện Đại Ninh 08/7/2020 14:39 08/7/2020 14:39 15/7/2020 15:00
30 Gói thầu số 3: Sửa chữa, bảo dưỡng khu nhà vận hành đập tràn; các công trình kiến trúc khu vực Ninh Gia và nhà máy Công ty Thủy điện Đại Ninh 10/7/2020 08:40 10/7/2020 08:40 20/7/2020 09:00
31 Gói thầu số 13: Sửa chữa lớn đường giao thông vào nhà van (xử lý sạt trượt đường vào nhà van) Công ty Thủy điện Đại Ninh 10/7/2020 08:27 10/7/2020 08:27 20/7/2020 08:30
32 Gói thầu số 15: Cung cấp dịch vụ kiểm toán năng lượng nhà máy thủy điện Đại Ninh Công ty Thủy điện Đại Ninh 10/7/2020 09:34 10/7/2020 09:34 30/7/2020 10:00
33 Gói thầu số 18: Mua sắm công cụ dụng cụ phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2020 Công ty Thủy điện Đại Ninh 23/7/2020 14:59 23/7/2020 14:59 28/7/2020 15:00
34 Gói thầu số 23: Mua sắm vật tư thiệt bị cơ khí phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2020 Công ty Thủy điện Đại Ninh 30/7/2020 16:15 30/7/2020 16:15 04/8/2020 16:30
35 Gói thầu số 21: Mua sắm trang thiết bị văn phòng Công ty Thủy điện Đại Ninh 14/8/2020 09:42 14/8/2020 09:42 19/8/2020 10:00
36 Gói thầu số 7: Quan trắc biến dạng công trình chu kỳ 14 - Công trình thủy điện Đại Ninh Công ty Thủy điện Đại Ninh 09/09/2020 10:40 09/09/2020 10:40 29/09/2020 11:00
37 Gói thầu số 8: Quan trắc xói lở và bồi lắng lòng hồ thủy điện Đại Ninh chu kỳ 6 Công ty Thủy điện Đại Ninh 10/09/2020 10:52 10/09/2020 10:52 30/09/2020 11:00
38 Gói thầu số 10: Thử nghiệm CT, CVT, máy biến thế; kiểm định chống sét van Công ty Thủy điện Đại Ninh 28/09/2020 14:39 28/09/2020 14:39 08/10/2020 15:00
39 Gói thầu số 12: Sấy lọc và thử nghiệm dầu máy biến thế AT3, AT4 sau khi sấy lọc Công ty Thủy điện Đại Ninh 28/09/2020 14:46 28/09/2020 14:46 08/10/2020 15:30
40 Gói thầu số 17: Hiệu chuẩn, kiểm định các phương tiện đo cho nhà máy thủy điện Đại Ninh 2020. Công ty Thủy điện Đại Ninh 29/09/2020 09:36 29/09/2020 09:36 05/10/2020 - 10:00
41 Gói thầu số 36: Trang bị công tơ đo đếm điện năng Công ty Thủy điện Đại Ninh 12/10/2020 14:22 12/10/2020 14:22 15/10/2020 14:30
42 Gói thầu số 14: Đại tu xe Hyundai County 49X 3408 và Trung tu xe Hyundai County 49X 1706 Công ty Thủy điện Đại Ninh 12/10/2020 14:32 12/10/2020 14:32 12/10/2020 15:00
43
Gói thầu số 34: Mua sắm quần áo, giày bảo hộ lao động năm 2020
Công ty Thủy điện Đại Ninh 13/10/2020 14:58 13/10/2020 14:58 26/10/2020 - 09:00
44 Gói thầu số 35: Mua sắm trang phục làm việc năm 2020 Công ty Thủy điện Đại Ninh 13/10/2020 16:13 13/10/2020 16:13 23/10/2020 - 09:00

45

Gói thầu số 18: Mua sắm công cụ dụng cụ phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2020 Công ty Thủy điện Đại Ninh 20/10/2020 14:28 20/10/2020 14:28

23/10/2020 15:00

46

Gói thầu số 19: Mua sắm nội thất văn phòng làm việc Công ty Thủy điện Đại Ninh 02/11/2020 14:50 02/11/2020 14:50 06/11/2020 - 15:00
47 Cung cấp và lắp đặt hệ thống thiết bị giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước tại Nhà máy thủy điện Đại Ninh Công ty Thủy điện Đại Ninh 05/11/2020 09:54 05/11/2020 09:54 16/11/2020 10:00
48 Gói thầu số 39: Sửa chữa bảo dưỡng hệ thống phòng cháy, chữa cháy khu vực nhà máy thủy điện Đại Ninh Công ty Thủy điện Đại Ninh 12/11/2020 14:34 12/11/2020 14:34 17/11/2020 15:00
49 Gói thầu số 37: Mua thép, vật tư cơ khí phục vụ sản xuất kinh doanh Công ty Thủy điện Đại Ninh 19/11/2020 13:56 19/11/2020 13:56

24/11/2020 14:00