Thư mời quan tâm dịch vụ đào tạo năm 2024 của Tổng công ty Phát điện 1 (đợt 1)

Tổng công ty Phát điện 1 đang triển khai thực hiện Kế hoạch đào tạo năm 2024. Để đảm bảo chất lượng các chương trình đào tạo, Tổng công ty kính mời các doanh nghiệp có đủ năng lực, kinh nghiệm và điều kiện trong việc cung cấp dịch vụ đào tạo gửi Bản chào giá của Quý Công ty cho Tổng Công ty Phát điện 1.

I/ Các chương trình đào tạo gồm:

1. Chương trình khung đào tạo cán bộ quản lý cấp 3 (theo chương trình khung của EVN).

2. Chương trình khung đào tạo cán bộ quản lý cấp 4 (theo chương trình khung của EVN).

3. Đào tạo về thông số rủi ro.

4. Đào tạo người làm công tác hướng dẫn về an toàn lao động tại Tổng công ty Phát điện 1.

5. Huấn luyện ATVSLĐ cho CBCNV Cơ quan TCT (Nhóm 4).

6. Đào tạo chuyên sâu về ATTT và Giải pháp/tiêu chuẩn đảm bảo ATTT cho lĩnh vực công nghiệp (ICS/DCS) trong Tổng công ty.

7. Chương trình đào tạo kỹ năng dữ liệu và AI cho cán bộ quản lý, kỹ thuật.

8. Chương trình đào tạo về phục hồi gối Babit.

9. Chương trình đào tạo chuyên sâu về bảo dưỡng và sửa chữa biến tần.

10. Chương trình hướng dẫn thử nghiệm hệ thống kích từ trong nhà máy thủy điện theo Thông tư 25.

Chi tiết đề cương các chương trình đào tạo tại đây.

Nội dung và thứ tự sắp xếp bản chào giá tại đây.

II/ Nhà thầu tìm hiểu thông tin, vui lòng liên hệ:

• Bà Nguyễn Thị Thu Hương, Chuyên viên Ban Tổ chức và Nhân sự, Tổng công ty Phát điện 1, điện thoại: 0904818739, email: huongntt@evngenco1.vn;

• Ông Nguyễn Quang Phú, Chuyên viên Ban Tổ chức và Nhân sự, Tổng công ty Phát điện 1, điện thoại: 0982199210, email: phunq@evngenco1.vn.


  • Ban TCNS