Thông cáo báo chí về kết quả SXKD - ĐTXD tháng 8/2020 và kế hoạch tháng 9/2020

Thông tin chi tiết tại đây