Thông cáo báo chí về kết quả SXKD - ĐTXD 6 tháng đầu năm và kế hoạch 6 tháng cuối năm 2021

Thông tin chi tiết tại đây.


  • Phương Thảo - Thu Hà