Bản tin Cổ phần hóa tháng 7/2019

I. Tình hình thực hiện công tác CPH trong tháng 7/2019:

1. Về Kế hoạch, tiến độ CPH và bàn giao Dự án Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 3 mở rộng (NMNĐ DH3MR) từ EVN sang EVNGENCO1 

Thực hiện chỉ đạo của Văn phòng Chính phủ tại Công văn số 2251/VPCP-ĐMDN ngày 21/3/2019, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (Ủy ban) đã có Công văn số 333/UBQLV-NL ngày 01/4/2019 yêu cầu EVN báo cáo, giải trình về việc cổ phần hóa Công ty mẹ - EVNGENCO1. EVN đã báo cáo Ủy ban quản lý vốn nhà nước giải trình ý kiến các Bộ: Tư pháp, Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính.

Ngày 13/5/2019, Ủy ban đã có Văn bản số 576/UBQLV-NL về việc cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Phát điện 1, trong đó Ủy ban xin ý kiến các Bộ: Tài chính, Tư pháp, Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư về dự thảo văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ về cổ phần hóa EVNGENCO1, bàn giao Chủ đầu tư dự án NMNĐ DH3MR từ EVN sang EVNGENCO1. EVNGENCO1 đã làm việc với các Bộ. Đến thời điểm hiện tại: Bộ Tư pháp đã có Văn bản số 1910/BPT-PLDSKT ngày 28/5/2019, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có Văn bản 4065/BKTĐT-PTND ngày 14/6/2019, Bộ Công Thương đã có Văn bản số 4630/BCT-TC ngày 28/6/2019, Bộ Tài chính đã có Văn bản số 7521/BTC-TCDN ngày 28/6/2019 về CPH Công ty mẹ - EVNGENCO1, trong đó 04 bộ thống nhất đề nghị Ủy ban báo cáo Thủ tướng Chính phủ việc điều chỉnh thời điểm XĐGTDN và bàn giao dự án NMNĐ DH3MR từ EVN sang EVNGENCO1.

Trên cơ sở ý kiến của các Bộ, ngày 17/7/2019, Ủy ban đã tổ chức cuộc họp về việc thống nhất nội dung dự thảo văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ về cổ phần hóa Công ty mẹ -EVNGENCO1, tại cuộc họp Ủy ban đã thống nhất báo cáo Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương:

(i) cho phép Ủy ban quyết định thời điểm XĐGTDN để CPH Công ty mẹ -EVNGENCO1 trước năm 2021 sau khi phương án sử dụng đất của EVNGENCO1 được phê duyệt, xử lý dứt điểm những tồn tại về tài chính;

(ii) bàn giao dự án NMNĐ DH3MR từ EVN sang EVNGENCO1 sau khi dự án hoàn thành phát điện thương mại (cấp PAC) và EVN tiếp tục là chủ thể hợp đồng vay đối với Dự án và thực hiện ký kết hợp đồng cho EVNGENCO1 vay lại nguồn vốn tài trợ cho Nhà máy; định kỳ, EVNGENCO1 có nghĩa vụ hoàn trả số tiền tương ứng mà EVN phải trả cho JBIC và các khoản chi phí mà EVN đã thanh toán để phục vụ cho việc vay và trả nợ. Trong trường hợp EVNGENCO1 chưa đáp ứng được nghĩa vụ tài chính kịp thời với EVN, EVN vẫn phải cam kết việc trả nợ kịp thời cho JBIC, đảm bảo không làm phát sinh thêm nghĩa vụ bảo lãnh của Chính phủ theo đúng quy định tại khoản 7 Điều 46 Luật Quản lý nợ công số 20/2017/QH2014 ngày 23/11/2017;

(iii) đối với các chi phí CPH đã thực hiện đề nghị được xử lý như hướng dẫn của Bộ Tài chính đối với chi phí CPH tại Công ty TNHH MTV Nhiệt điện Thủ Đức tại Văn bản số 1026/BTC-TCDN ngày 22/01/2019.

         2. Về Phương án sử dụng đất sau khi cổ phần hóa

a. Phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của Tổng công ty Phát điện 1:

+ Đối với diện tích đất tại thành phố Đà Nẵng: Ngày 17/7/2019, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp có Quyết định số 280/QĐ-UBQLV về việc phê duyệt phương án giữ lại, tiếp tục sử dụng đối với cơ sở đất của Tập đoàn Điện lực Việt Nam trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Ngày 23/7/2019, EVNGENCO1 đã có Văn bản số 2193/EVNGENCO1-KH đề nghị UBND thành phố Đà Nẵng phê duyệt phương án sử dụng đất khi CPH của EVNGENCO1 trên địa bàn Thành phố.

+ Đối với diện tích đất bổ sung tại Lâm Đồng (12.549,2 m2):

Thực hiện Văn bản số 2909/EVN-KH ngày 05/6/2019 của EVN về việc kiểm tra hiện trạng cơ sở nhà, đất tại xã Lộc Bảo, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng, ngày 13/6/2019 Tổng công ty Phát điện 1 đã cùng các Sở, ban ngành của tỉnh Lâm Đồng tổ chức Đoàn kiểm tra hiện trạng cơ sở nhà đất và lập biên bản theo mẫu số 2 tại phụ lục kèm theo Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ về quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công.

Ngày 19/6/2019, Tổng công ty đã có văn bản số 1856/EVNGENCO1- KH báo cáo Tập đoàn về tình hình đi kiểm tra đất tại khu đất làm văn phòng làm việc của Nhà máy Thủy điện Đồng Nai 4 (12.549,2 m2). EVN đã có Công văn số 3262/EVN-KH ngày 25/6/2019 gửi Ủy ban kết quả làm việc báo cáo bổ sung phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của EVNGENCO1 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Ngày 5/7/2019, UBQLV nhà nước có Văn bản số 888/UBQLV-NL gửi Bộ Tài chính về việc báo cáo bổ sung phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của EVNGENCO1 tại tỉnh Lâm Đồng. Hiện Bộ Tài chính đang xem xét giải quyết.

b. Phương án sử dụng đất khi cổ phần hóa

- Đối với diện tích đất của Tổng công ty trên địa bàn thành phố Hà Nội (Nhà khách Hương Lan): Ngày 05/6/2019, Sở Tài chính thành phố Hà Nội có Văn bản số 3601/STC-QLCS gửi UBND thành phố Hà Nội về phương án sử dụng đất và giá đất cụ thể của các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp độc lập thực hiện cổ phần hóa. Hiện phòng kinh doanh của UBND thành phố đang xem xét xử lý văn bản. Ngày 15/7/2019, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội có văn bản số 6567/STNMT-CCQLĐĐ gửi UBND thành phố Hà Nội về phương án sử dụng đất và giá đất cụ thể  của các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công nghiệp thực hiện cổ phần hóa.

- Đối với tài sản trên diện tích đất của Tổng công ty bàn giao cho UBND tỉnh Quảng Ninh: Ngày 22/5/2019, EVN đã có Văn bản số 2599/EVN-TCKT gửi Bộ Tài chính về tài sản trên diện tích đất bàn giao cho địa phương quản lý của EVNGENCO1. Hiện Bộ Tài chính đang xem xét giải quyết.

         3. Về việc thoái vốn tại các Công ty cổ phần

+ Công tác thoái vốn VNPD:

EVNGENCO1 đã phối hợp cùng tư vấn UHY hoàn thiện báo cáo định giá để xác định giá khởi điểm chào bán cổ phần VNPD. Trên cơ sở giá khởi điểm đã xác định, EVNGENCO1 đang triển khai lựa chọn tư vấn đấu giá để chào bán cổ phần.

+ Công tác thoái vốn NPS:

Ngày 30/05/2019, Hội đồng thành viên EVNGENCO1 ban hành Nghị quyết số 56/NQ-EVNGENCO1, theo đó chỉ đạo NĐD phần vốn góp của EVNGENCO1 tại CTCP Nhiệt điện Quảng Ninh (QTP) phối hợp với Hội đồng quản trị QTP lập kế hoạch thoái vốn NPS trong tháng 6/2019 và thuê tư vấn định giá xác định giá khởi điểm trong quý 3/2019. Việc thoái vốn tại NPS của EVNGENCO1 sẽ tiến hành ngay sau khi có kết quả xác định giá khởi điểm do tư vấn lập cho QTP.

4. Công tác xử lý tài chính

+ Đối với việc xử lý công nợ tồn đọng: Công nợ tồn đọng tập trung chủ yếu tại các Ban QLDA (ATĐ3, ANĐ3) với tuổi nợ lâu, tình trạng liên hệ với khách nợ gần như không khả thi. Việc trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi, tồn đọng theo Thông tư 228/2009/TT-BTC ngày 07/12/2009 không thực hiện được vì không đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của Thông tư. Hiện EVNGENCO1 đang thực hiện rà soát lại và sẽ báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

+ Đối với các dự án XDCB dở dang đã chuyển chủ đầu tư mới: EVN đã chỉ đạo EVNGENCO1 tiếp tục làm việc với các CĐT mới để thu hồi giá trị đầu tư. Tuy nhiên, hầu hết các CĐT mới đều từ chối hoặc không hợp tác trong quá trình làm việc. Hiện nay, EVNGENCO1 vẫn tiếp tục yêu cầu các đơn vị làm việc với các chủ đầu tư mới để thu hồi chi phí trước đây đã đầu tư. Trường hợp các chủ đầu tư không phản hồi hoặc không đồng ý hoàn trả, trong tháng 8/2019, EVNGENCO1 sẽ có văn bản báo cáo và kiến nghị EVN hỗ trợ thu hồi nợ qua doanh thu bán điện của các chủ đầu tư này.

         5. Về việc chuẩn bị Data room

Ngày 11/6/2019, EVNGENCO1 đã có Văn bản số 224/EVNGENCO1-TC&NS báo cáo EVN về việc tình hình triển khai xây dựng, lập Data room, thỏa thuận bảo mật thông tin, thông tin về doanh nghiệp cổ phần hóa của EVNGENCO1, hiện Tổng công ty đã hoàn thành việc biên dịch một số tài liệu theo yêu cầu tại Văn bản số 6287/EVN-QLV ngày 30/11/2018 và Văn bản số 2120/EVN-QLV ngày 24/4/2019 của EVN sang tiếng Anh và lập cơ sở dự liệu.

          II. Kế hoạch công tác CPH trong tháng 8/2019

Tổng công ty Phát điện 1 dự kiến kế hoạch công tác CPH trong tháng 8/2019 như sau:

- Tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng của Nhà nước tại các địa phương hoàn thiện phương án sử dụng đất của Tổng công ty trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Tiếp tục phối hợp với các Ban của EVN làm việc với Ủy ban, các Bộ, Ngành có liên quan về việc phê duyệt thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp để CPH Công ty mẹ - Tổng công ty Phát điện 1.

- Tiếp tục chuẩn bị dự toán, kế hoạch lựa chọn nhà thầu, hồ sơ mời thầu đối với các gói thầu tư vấn XĐGTDN, tư vấn lập phương án CPH.

- Tiếp tục làm việc với đơn vị tư vấn XĐGTDN, tư vấn lập phương án CPH nghiệm thu khối lượng công việc thực hiện, quyết toán, thanh lý hợp đồng tư vấn XĐGTDN, tư vấn lập phương án CPH sau khi có ý kiến chỉ đạo của cấp có thẩm quyền.

- Tiếp tục thực hiện xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu để cung cấp cho nhà đầu tư chiến lược nghiên cứu, rà soát đặc biệt về kỹ thuật, pháp lý, tài chính và thương mại sau khi ký bảo mật thông tin.