Bản tin Cổ phần hóa tháng 5/2018

1. Về việc xác định giá trị doanh nghiệp

Ngày 12/4/2018, Hội đồng Thành viên EVN đã có Văn bản số 133/EVN-HĐTV báo cáo Ban chỉ đạo CPH về việc kết quả XĐGTDN để CPH Công ty mẹ -EVNGENCO1.

Ngày 27/4/2018, Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo CPH đã họp thống nhất: sau khi được Ban Chỉ đạo giao nhiệm vụ và nhận được đầy đủ hồ sơ, Tổ giúp việc sẽ bố trí thời gian, nhân sự để thực hiện công tác thẩm định và cho ý kiến về kết quả xác định giá trị doanh nghiệp của EVNGENCO1.

2. Về phương án sắp xếp, xử lý tình hình sử dụng nhà đất của Tổng công ty

Ngày 23/4/2018 Bộ Công thương đã có văn bản số 3151/BCT-TC gửi Bộ Tài chính về việc phương án sắp xếp, xử lý cơ sở nhà đất khi cổ phần hóa của Tổng công ty Phát điện 1, hiện đang chờ ý kiến của Bộ Tài chính.

Ngày 27/4/2018, Tổ giúp việc BCĐ đã họp thống nhất: những thủ tục về đất đai còn lại mà EVNGENCO1 đang trong quá trình hoàn thiện là các thủ tục hành chính, không làm ảnh hưởng đến kết quả xác định giá trị doanh nghiệp. Do vậy, để tiết kiệm thời gian, việc hoàn thiện có thể tiến hành song song với quá trình thẩm định kết quả xác định giá trị doanh nghiệp. Yêu cầu EVNGENCO1 tích cực làm việc với UBND TP. Đà Nẵng và UBND tỉnh Thanh Hóa để đảm bảo hoàn thiện các thủ tục về đất đai trước thời điểm hoàn thành công tác thẩm định kết quả xác định giá trị doanh nghiệp.

3. Về việc xây dựng phương án sử dụng lao động

- Về việc tính toán số lượng cổ phiếu của người lao động của Tổng công ty được mua với giá ưu đãi

Đang phối hợp với Tư vấn và các đơn vị rà soát, tính toán số lượng cổ phần được mua với giá ưu đãi cho CBCNV (theo số năm công tác và cam kết làm việc tại Tổng công ty sau khi CPH). Tổng công ty đã có Văn bản số 845/EVNGENCO1-TC&NS ngày 28/3/2018 và Văn bản số 1017/EVNGENCO1-TC&NS ngày 12/4/2018 hướng dẫn các đơn vị thực hiện đăng ký mua cổ phần ưu đãi cho NLĐ trong EVNGENCO1, trong đó Tổng công ty yêu cầu các đơn vị phối hợp với Công đoàn cùng cấp phổ biến, tuyên truyền, giải đáp thắc mắc về chế độ mua cổ phần ưu đãi đối với người lao động, tiến hành công khai thông tin về việc danh sách người lao động, số lượng cổ phần được mua ưu đãi tới toàn thể người lao động đơn vị được biết, xác nhận. Thủ trưởng đơn vị chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu báo cáo Tổng công ty.

- Về việc lập phương án sử dụng lao động trong Tổng công ty

Đang nghiên cứu, xây dựng Đề án tổng thể về năng suất lao động, lao động việc làm của Tổng công ty Phát điện 1, dự kiến báo cáo trước ngày 30/6. Trên cơ sở đó, lập văn bản hướng dẫn các đơn vị triển khai thực hiện.

- Về việc chia Quỹ Khen thưởng, Quỹ phúc lợi

Đã lập danh sách lao động và thời gian công tác tại đơn vị thuộc EVNGENCO1 tại thời điểm ngày 01/01/2018 để làm cở sở tính toán phương án chia Quỹ Khen thưởng, phúc lợi theo quy định và thực hiện lập phương án chi số dư bằng tiền của Quỹ phúc lợi tại thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp, sau đó có văn bản hướng dẫn các đơn vị. Dự kiến hoàn thiện công việc trước ngày 30/6/2018.

4. Về xây dựng phương án SXKD khi CPH: hiện đang phối hợp với Tư vấn xây dựng hoàn thiện phương án.


  • Phạm Phương Thảo (VP)