Bản tin Cổ phần hóa tháng 4/2018

Các mốc tiến độ của các công tác trọng điểm được liệt kê như sau: 

1. Về việc xác định giá trị doanh nghiệp

Ngày 27/03/2018, Tổng công ty phát điện 1 (TCT) đã trình EVN kết quả xác định giá trị doanh nghiệp tại thời điểm 0h ngày 01/01/2018.

Ngày 29/03/2018, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã có phản hồi về vấn đề này, theo đó, Tổng công ty phát điện 1 đã yêu cầu liên danh tư vấn phối hợp thực hiện, gửi lại EVN để tiếp tục thẩm tra.

2. Kế hoạch cổ phần hóa Tổng công ty

Căn cứ Nghị định số 126/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính, Ngày 27/3/2018, EVNGENCO1 trình EVN sửa đổi, bổ sung Kế hoạch CPH Công ty mẹ - Tổng công ty Phát điện 1.

3. Về phương án sắp xếp, sử lý tình hình sử dụng nhà đất của Tổng công ty

Ngày 23/3/2018, EVNGENCO1 đã báo cáo EVN về việc báo cáo tình hình sắp xếp, xử lý nhà, đất của Tổng công ty.

Ngày 29/3/2018, EVN đã có Văn bản báo cáo Bộ Công thương về phương án sắp xếp, xử lý nhà, đất khi cổ phần hóa của EVNGENCO1 (có Văn bản kèm theo).

4. Về việc xây dựng phương án sử dụng lao động

- Về việc tính toán số lượng cổ phiếu của người lao động của Tổng công ty được mua với giá ưu đãi

Ngày 28/3/2018, Tổng công ty có Công văn về việc đăng ký mua cổ phần cho người lao động phổ biến và hướng dẫn các tổ chức, cá nhân trong Tổng công ty về quyền lợi của người lao động và đăng ký mua cổ phần ưu đãi (theo biểu mẫu, đơn đăng ký đính kèm). Người lao động được đăng ký mua cổ phần ưu đãi theo thâm niên công tác và cổ phần ưu đãi theo số năm cam kết làm việc tại Tổng công ty.

- Về việc lập phương án sử dụng lao động trong Tổng công ty

Tổng công ty xem xét cân đối lại kế hoạch sản lượng do chỉ tiêu lao động bình quân kế hoạch đã đảm bảo thực hiện theo kế hoạch dự kiến của Tập đoàn, đồng thời tiếp tục giải quyết lao động dôi dư tại các đơn vị (nếu có).

5. Về xây dựng phương án SXKD khi CPH:

Đến ngày 30/3/2018, TCT Phát điện 1 đã cung cấp bổ sung các thông tin, tài liệu cho Tư vấn để thực hiện việc xây dựng phương án SXKD khi CPH.

6. Về việc soạn thảo Điều lệ công ty cổ phần Tổng công ty Phát điện 1 

Theo chỉ đạo của EVN, dự kiến Dự thảo Điều lệ công ty cổ phần Tổng công ty Phát điện 1 dự kiến sẽ trình  trước ngày 31/7/2018.

7. Về việc thoái vốn tại các công ty cổ phần

Trong năm 2017, EVN đã chỉ đạo tạm dừng việc thoái vốn. Tuy nhiên ngày 12/3/2018, EVN đã có Văn bản về việc thực hiện thoái vốn theo Nghị định số 32/2018/NĐ-CP, trong đó EVN chỉ đạo EVNGENCO1 quyết liệt thực hiện kế hoạch và tiến độ thoái vốn đã được phê duyệt. Theo đó hiện Tổng công ty đang nghiên cứu triển khai thực hiện.

8. Về kiện toàn nhân sự TGV theo Nghị định 126/2017/NĐ-CP

Ngày 28/3/2018 Bộ Công Thương đã có Quyết định số 996/QĐ-BCT thành lập Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo CPH Công ty mẹ - Tổng công ty Phát điện 1.      

9. Về nội dung tuyên truyền CPH Tổng công ty

Tổng công ty đã xây dựng dự thảo kế hoạch truyền thông về cổ phần hóa Tổng công ty, thành lập Nhóm công tác về việc truyên truyền về CPH và triển khai công bố thông tin cổ phần hóa Tổng công ty trên phương tiện đại chúng


  • Phạm Phương Thảo (VP)