Công bố thông tin doanh nghiệp EVNGENCO1 năm 2020 (cập nhật bổ sung)

Căn cứ Nghị định số 47/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp;

Thực hiện Văn bản số 3504/EVN-KH +PC ngày 22/6/2021 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc công bố thông tin Doanh nghiệp theo Nghị định số 47/2021/NĐ-CP của Chính phủ, 

Ngày 19/5/2021, Tổng Công ty đã có Văn bản số 988/EVNGENCO1-KH về việc thực hiện công bố thông tin doanh nghiệp năm 2020 theo Nghị định 81/2015/NĐ-CP. Đến nay, thực hiện quy định của Thông tư 47/2021/NĐ-CP ngày 1/4/2021, Tổng Công ty báo cáo bổ sung một số nội dung: Xem chi tiết tại đây

1. Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý II năm 2021:  chi tiết tại đây

2. Báo cáo tài chính công ty mẹ EVNGENCO1 Quý II năm 2021: chi tiết tại đây


  • Phương Thảo