Công bố thông tin tiền lương, tiền thưởng của Tổng công ty phát điện 1 năm 2017

Căn cứ Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/9/2015 của Chính phủ về công bố thông tin của doanh nghiệp Nhà nước.

Thực hiện công văn số 4688/EVN-PC ngày 09/11/2015 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc thực hiện Nghị định 81/2015/NĐ-CP ngày 18/9/2015 của Chính phủ về công bố thông tin và công văn số 341/ EVNGENCO1- KTGS ngày 04/9/2018 của Chủ tịch Tổng công ty Phát điện 1 về việc công bố thông tin tiền lương, tiền thưởng của Tổng công ty năm 2017

Tổng công ty Phát điện 1 công bố thông tin tiền lương, tiền thưởng của Tổng công ty năm 2017 như các file đính kèm sau đây


  • Phạm Phương Thảo (VP)