Thông tin đấu thầu Công ty CP Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi

STT

Tên gói thầu

Bên mời thầu

Thời điểm đăng tải

Thời điểm phát hành HSMT

Thời điểm đóng thầu

1

Cung cấp vỏ xe ôtô năm 2020http://muasamcong.mpi.gov.vn/main/buyer_index.html

Công ty CP Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi

25/02/2020 15:24
25/02/2020 15:24
28/02/2020 16:00

2

Cung cấp thiết bị cầu trục Nhà máy Đa Mihttp://muasamcong.mpi.gov.vn/main/buyer_index.html

Công ty CP Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi

25/02/2020 14:50
25/02/2020 14:50
28/02/2020 15:00
3
Cung cấp dịch vụ kiểm soát côn trùng, dịch hại năm 2020 http://muasamcong.mpi.gov.vn/main/buyer_index.html 
Công ty CP Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi
25/02/2020 14:51
25/02/2020 14:51
28/02/2020 - 16:00
4 Quan trắc, giám sát môi trường năm 2020 http://muasamcong.mpi.gov.vn/main/buyer_index.html Công ty CP Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi 25/02/2020 16:42 25/02/2020 16:42
28/02/2020 - 16:45
5
Phát quang khu vực đập, tuyến đường vận hành, xung quanh nhà máy, tuyến đường dây 471 và 472 Hàm Thuận - Đa Mi http://muasamcong.mpi.gov.vn/main/buyer_index.html
Công ty CP Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi
28/02/2020 11:10
28/02/2020 11:10 05/03/2020 - 09:00
6
Phát quang khu vực đập Đơn Dương, tuyến đường vận hành hầm 1, tuyến đường dây thuộc địa phận tỉnh Lâm Đồng http://muasamcong.mpi.gov.vn/main/buyer_index.html
Công ty CP Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi
01/03/2020 12:22
01/03/2020 12:22
05/03/2020 09:00
7
Phát quang khu vực bờ vai, nền đường ống Đa Nhim, tuyến đường vận hành công trình hầm 3 Đa Nhim và tuyến đường dây thuộc địa phận tỉnh Ninh Thuận http://muasamcong.mpi.gov.vn/main/buyer_index.html
Công ty CP Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi
01/03/2020 12:15
01/03/2020 12:15
05/03/2020 09:00
8
Cung cấp keo epoxy cách điện chuyên dùng http://muasamcong.mpi.gov.vn/
Công ty CP Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi
02/03/2020 - 11:48
02/03/2020 - 11:48
05/03/2020 - 13:30
9 Sửa chữa công trình thủy công và kiến trúc nhà máy thủy điện Hàm Thuận http://muasamcong.mpi.gov.vn/ Công ty CP Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi 03/03/2020 10:06 03/03/2020 - 10:06 16/03/2020 - 09:00
10

Sửa chữa công trình thủy công và kiến trúc nhà máy thủy điện Đa Mi  http://muasamcong.mpi.gov.vn/

Công ty CP Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi 05/03/2020 15:58 05/03/2020 15:58 18/03/2020 - 10:00
           
11
Sửa chữa khu văn phòng làm việc và nhà trực vận hành khu vực Bảo Lộc http://muasamcong.mpi.gov.vn/main/buyer_index.html
Công ty CP Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi 04/03/2020 09:38 04/03/2020 - 09:38 18/03/2020 - 09:00
12
Sửa chữa công trình thủy công khu vực đập Đơn Dương http://muasamcong.mpi.gov.vn/main/buyer_index.html
Công ty CP Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi 04/03/2020 08:30 03/03/2020 - 08:30 18/03/2020 - 09:00
13
Sửa chữa công trình kiến trúc nhà máy thủy điện Đa Nhim và nhà trực vận hành khu vực Đa Nhim – Sông Pha http://muasamcong.mpi.gov.vn/main/buyer_index.html
Công ty CP Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi 06/03/2020 10:41 06/03/2020 - 10:41 20/03/2020 - 09:00
14 Kiểm định định kỳ TU-TI năm 2020 khu vực nhà máy Đa Nhim - Sông Pha và Hàm Thuận - Đa Mi http://muasamcong.mpi.gov.vn/main/buyer_index.html Công ty CP Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi 09/03/2020 10:10 09/03/2020 10:10 16/03/2020 10:00
15
Cung cấp dầu bôi trơn máy pháthttp://muasamcong.mpi.gov.vn/main/buyer_index.html
Công ty CP Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi
06/03/2020 17:20
06/03/2020 17:20
16/03/2020 17:20
16
Cung cấp vật tư thiết bị cơ, điệnhttp://muasamcong.mpi.gov.vn/main/buyer_index.html
Công ty CP Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi
09/03/2020 09:20
09/03/2020 09:20
19/03/2020 - 09:30
17
Cung cấp vật tư thiết bị phụ dùng cho sửa chữa lớn http://muasamcong.mpi.gov.vn/main/buyer_index.html
Công ty CP Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi
09/03/2020 09:57
09/03/2020 09:57
19/03/2020 - 10:00
18
Cung cấp, lắp đặt máy cắt các loại http://muasamcong.mpi.gov.vn/main/buyer_index.html
Công ty Cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi
16/03/2020 16:37
16/03/2020 16:37
26/03/2020 - 16:45
19
Cung cấp, lắp đặt vật tư thiết bị trạm và đường dây http://muasamcong.mpi.gov.vn/main/buyer_index.html
Công ty Cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi
17/03/2020 07:59
17/03/2020 07:59
27/03/2020 - 08:30
20
Dự báo lưu lượng trung bình về hồ Đơn Dương năm 2020 http://muasamcong.mpi.gov.vn/main/buyer_index.html?v=20200319
Công ty Cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi 23/03/2020 14:59 23/03/2020 14:59
30/03/2020 - 09:00
21
Sửa chữa tuyến đường vào nhà máy thủy điện Đa Nhim và đường nội bộ khu nhà trực vận hành Đa Nhim – Sông Pha http://muasamcong.mpi.gov.vn/main/buyer_index.html?v=20200319
Công ty Cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi 23/03/2020 08:01 23/03/2020 08:01
03/04/2020 - 09:00
22
Quan trắc chu kỳ 17 năm 2020 Công trình thủy điện Đa Nhim - Sông Pha http://muasamcong.mpi.gov.vn/main/buyer_index.html?v=20200319
Công ty Cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi 14/04/2020 15:14 14/04/2020 15:14
27/04/2020 - 09:00

23

Quan trắc chu kỳ 18 năm 2020 Công trình thủy điện Hàm Thuận - Đa Mi http://muasamcong.mpi.gov.vn/main/buyer_index.html?v=20200319
Công ty Cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi 14/04/2020 15:26 14/04/2020 15:26
27/04/2020 - 09:00
24
Sửa chữa nhà kho tư vấn nhà máy thủy điện Hàm Thuận http://muasamcong.mpi.gov.vn/main/buyer_index.html?v=20200319
Công ty Cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi 16/04/2020 08:16 16/04/2020 08:16
22/04/2020 - 08:00
 
25
Ống nhựa HDPE lắp đặt phao bảo vệ, cảnh báo và chắn rác xung quanh hệ thống pin mặt trời Đa Mihttp://muasamcong.mpi.gov.vn/main/buyer_index.html?v=20200319
Công ty Cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi
17/04/2020 - 11:25
17/04/2020 - 11:25
22/04/2020 - 11:30
26
Cung cấp vật tư thiết bị thường xuyên năm 2020 http://muasamcong.mpi.gov.vn/main/buyer_index.html?v=20200319
Công ty Cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi
17/04/2020 16:15
17/04/2020 16:15
27/04/2020 - 16:20
27
Phụ kiện lắp đặt phao chắn rác xung quanh hệ thống pin mặt trời Đa Mi và ống thép lắp đặt hố thu dầu tràn máy biến áp Đa Nhim http://muasamcong.mpi.gov.vn/main/buyer_index.html?v=20200319
Công ty Cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi
17/04/2020 16:50
17/04/2020 16:50
22/04/2020 - 16:55
28
Thùng lưu giữ rác thải sinh hoạt trong Công ty http://muasamcong.mpi.gov.vn/main/buyer_index.html?v=20200319
Công ty Cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi
20/04/2020 10:39
20/04/2020 10:39
23/04/2020 - 11:00
29
Sửa chữa đường vận hành khu vực nhà van nhà máy thủy điện Đa Nhim http://muasamcong.mpi.gov.vn/main/buyer_index.html?v=20200319
Công ty Cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi
28/04/2020 09:15
28/04/2020 09:15
06/05/2020 - 09:00
 
30
Cung cấp lắp đặt hệ thống lọc nước ROhttp://muasamcong.mpi.gov.vn/main/buyer_index.html?v=20200319
Công ty Cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi
23/04/2020 16:03
23/04/2020 16:03
28/04/2020 - 16:05
31 Cung cấp dịch vụ bảo hiểm sức khỏe năm 2020http://muasamcong.mpi.gov.vn/main/buyer_index.html?v=20200319 Công ty Cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi
14/04/2020 15:48
14/04/2020 15:48
21/04/2020 16:30
32 Hiệu chuẩn các thiết bị thử nghiệm năm 2020 http://muasamcong.mpi.gov.vn/main/buyer_index.html?v=20200319 Công ty Cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi 17/04/2020 16:21 17/04/2020 16:21 24/04/2020 15:00
33 Cung cấp máy móc, trang thiết bị điện http://muasamcong.mpi.gov.vn/main/buyer_index.html?v=20200319 Công ty Cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi 22/04/2020 14:22 22/04/2020 14:22 27/04/2020 14:30
34 Cung cấp máy móc, trang thiết bị cơ khí http://muasamcong.mpi.gov.vn/main/buyer_index.html?v=20200319 Công ty Cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi 22/04/2020 14:33 22/04/2020 14:33 27/04/2020 15:00
           
35
Nâng cấp hệ thống điều khiển trạm GIS Hàm Thuận http://muasamcong.mpi.gov.vn/main/buyer_index.html?v=20200319
Công ty Cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi
20/05/2020 16:53
20/05/2020 16:53
10/06/2020 - 09:00
36
Cung cấp, lắp đặt hệ thống thiết bị an toàn thông tin http://muasamcong.mpi.gov.vn/main/buyer_index.html?v=20200319
Công ty Cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi
22/05/2020 16:21
22/05/2020 16:21
05/06/2020 - 11:00
37
Cung cấp xe ô tô các loại http://muasamcong.mpi.gov.vn/main/buyer_index.html?v=20200319
Công ty Cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi
22/05/2020 13:46
22/05/2020 13:46
05/06/2020 - 10:00
38
Cung cấp, lắp đặt hệ thống AC-DC nhà máy điện mặt trời Đa Mi và nhà máy Sông Pha http://muasamcong.mpi.gov.vn/main/buyer_index.html?v=20200319
Công ty Cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi
22/05/2020 13:50
22/05/2020 13:50
05/06/2020 - 09:00
39
Xử lý đất đá đường ống nhà máy thủy điện Đa Nhim http://muasamcong.mpi.gov.vn/main/buyer_index.html?v=20200319
Công ty Cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi 12/06/2020 08:52 12/06/2020 08:52
18/06/2020 - 09:00
40
Sửa chữa nhà lọc dầu turbine Đa Nhim http://muasamcong.mpi.gov.vn/main/buyer_index.html?v=20200319
Công ty Cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi 12/06/2020 14:33 12/06/2020 14:33 17/06/2020 - 16:00
41
Lắp phao bảo vệ, cảnh báo chắn rác xung quanh hệ thống pin mặt trời Đa Mi (đợt 1) http://muasamcong.mpi.gov.vn/main/buyer_index.html?v=20200319
Công ty Cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi 12/06/2020 13:37 12/06/2020 13:37 17/06/2020 - 14:00
42
Sửa chữa ngăn phòng làm việc trung tâm dịch vụ kỹ thuật http://muasamcong.mpi.gov.vn/main/buyer_index.html?v=20200319
Công ty Cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi 12/06/2020 10:54 12/06/2020 10:54 17/06/2020 - 11:00
43
Sửa chữa, cải tạo chống tạt nước cửa chớp H5 Đa Nhim http://muasamcong.mpi.gov.vn/main/buyer_index.html?v=20200319
Công ty Cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi 12/06/2020 09:51 12/06/2020 09:51 17/06/2020 - 10:00
44
Cung cấp điện thoại và máy tính năm 2020 http://muasamcong.mpi.gov.vn/main/buyer_index.html?v=20200319
Công ty Cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi
12/06/2020 11:40
12/06/2020 11:40
17/06/2020 - 11:45
45
Kiểm định các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về ATLĐ năm 2020 http://muasamcong.mpi.gov.vn/main/buyer_index.html?v=20200319
Công ty Cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi
12/06/2020 11:14
12/06/2020 11:14
17/06/2020 - 11:15
46
Phần mềm đối soát thanh toán chu kỳ giao dịch 30 phút http://muasamcong.mpi.gov.vn/main/buyer_index.html?v=20200319
Công ty Cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi
16/06/2020 14:34
16/06/2020 14:34
19/06/2020 - 14:45
47
Cung cấp vật tư thiết bị thường xuyên năm 2020 (Đợt 2) http://muasamcong.mpi.gov.vn/main/buyer_index.html?v=20200319
Công ty Cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi
16/06/2020 16:38
16/06/2020 16:38
19/06/2020 - 16:45
48 Trung tu hệ thống đường ống thủy áp số 1 Đa Nhim - Sông Pha http://muasamcong.mpi.gov.vn/main/buyer_index.html?v=20200319 Công ty Cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi 16/06/2020 16:55 16/06/2020 16:55 29/06/2020 - 08:00
49 Cung cấp Tạp phẩm quý III, quý IV và Văn phòng phẩm bổ sung năm 2020 http://muasamcong.mpi.gov.vn/main/buyer_index.html?v=20200319 Công ty Cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi 15/06/2020 15:19 15/06/2020 15:19 18/06/2020 15:30
50 Cung cấp dịch vụ bảo hiểm sức khỏe năm 2021 http://muasamcong.mpi.gov.vn/web/guest/lua-chon-nha-thau?p_auth=d4Miorld&p_p_id=luachonnhathau_WAR_bidportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=2&_luachonnhathau_WAR_bidportlet_id=327658&_luachonnhathau_WAR_bidportlet_name=3&_luachonnhathau_WAR_bidportlet_javax.portlet.action=detail Công ty Cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi 23/04/2021 15:06 23/04/2021 15:06 04/05/2021 09:00
51 Cung cấp dịch vụ kiểm soát côn trùng, dịch hại năm 2021 http://muasamcong.mpi.gov.vn/web/guest/lua-chon-nha-thau?p_auth=d4Miorld&p_p_id=luachonnhathau_WAR_bidportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=2&_luachonnhathau_WAR_bidportlet_id=327684&_luachonnhathau_WAR_bidportlet_name=3&_luachonnhathau_WAR_bidportlet_javax.portlet.action=detail Công ty Cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi 23/04/2021 15:31 23/04/2021 15:31 28/04/2021 16:00

 

52
Sửa chữa Công trình thủy công và kiến trúc nhà máy thủy điện Hàm Thuận  http://muasamcong.mpi.gov.vn/main/buyer_index.html?v=20200319                
Công ty Cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi
02/03/2021 08:35
02/03/2021 08:35
12/03/2021 09:00
53
Sửa chữa Công trình thủy công và kiến trúc nhà máy thủy điện Đa Mi  http://muasamcong.mpi.gov.vn/main/buyer_index.html?v=20200319                
Công ty Cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi
04/03/2021 08:09
04/03/2021 08:09
15/03/2021 09:30
54
Sửa chữa Khu văn phòng làm việc và nhà trực vận hành khu vực Bảo Lộc  http://muasamcong.mpi.gov.vn/main/buyer_index.html?v=20200319                
Công ty Cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi
02/03/2021 10:40
02/03/2021 10:40
12/03/2021 14:00
55
Sửa chữa công trình thủy công khu vực đập Đơn Dương  http://muasamcong.mpi.gov.vn/main/buyer_index.html?v=20200319                
Công ty Cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi
05/03/2021 16:26
05/03/2021 16:26
16/03/2021 08:00
56
Sửa chữa công trình thủy công và kiến trúc khu vực nhà máy thủy điện Đa Nhim - Sông Pha  http://muasamcong.mpi.gov.vn/main/buyer_index.html?v=20200319                
Công ty Cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi
04/03/2021 08:13
04/03/2021 08:13
15/03/2021 10:00
57
Thi công xử lý nền tuyến đường ống áp lực nhà máy thuỷ điện Đa Nhim và Sông Pha  http://muasamcong.mpi.gov.vn/main/buyer_index.html?v=20200319                
Công ty Cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi
05/03/2021 16:32
02/03/2021 08:35
16/03/2021 08:15
58
Cung cấp vật tư thiết bị hệ thống thủy văn http://muasamcong.mpi.gov.vn/main/buyer_index.html?v=20200319
........................................................................                                                                                                                                                     
Công ty Cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi
.
05/04/2021 15:10
.................................
05/04/2021 15:10
........................
.
08/04/2021 15:30
......................
           
59
Cung cấp vật tư thiết bị phụ dùng cho sửa chữa lớnhttp://muasamcong.mpi.gov.vn/main/buyer_index.html?v=20200319
 
Công ty Cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi
05/04/2021 15:50
05/04/2021 15:50
08/04/2021 - 16:00
50
Sửa chữa bộ cơ cấu truyền động thủy lực máy cắt 502 Nhà máy Thủy điện Đa Mihttp://muasamcong.mpi.gov.vn/main/buyer_index.html?v=20200319
Công ty Cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi
26/04/2021 15:09
26/04/2021 15:09
06/05/2021 - 15:30
51
Cung cấp rơ le bảo vệ tổ máy H2 Đa Mi http://muasamcong.mpi.gov.vn/main/buyer_index.html?v=20200319
Công ty Cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi
26/04/2021 16:20
26/04/2021 16:20
06/05/2021 - 16:30
52
Cung cấp, lắp đặt máy biến áp chính Nhà máy Thủy điện Đa Mi http://muasamcong.mpi.gov.vn/main/buyer_index.html?v=20200319
Công ty Cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi
10/05/2021 15:12
10/05/2021 15:12
04/06/2021 - 09:00
53
Cung cấp vật tư thiết bị thường xuyên 2021 (đợt 2) http://muasamcong.mpi.gov.vn/main/buyer_index.html?v=20200319
Công ty Cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi
10/05/2021 16:14
10/05/2021 16:14
13/05/2021 - 16:30
54
Cung cấp, lắp đặt thiết bị trạm phân phối và rơ le bảo vệ http://muasamcong.mpi.gov.vn/main/buyer_index.html?v=20200319
Công ty Cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi
11/05/2021 15:38
11/05/2021 15:38
24/05/2021 - 09:00
55
Quan trắc chuyển dịch chu kỳ 18 năm 2021 công trình thủy điện Đa Nhim, Sông Phahttp://muasamcong.mpi.gov.vn/main/buyer_index.html?v=20200319
Công ty Cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi
11/05/2021 21:28
11/05/2021 21:28
22/05/2021 - 10:00
           
           
56
Quan trắc chuyển dịch chu kỳ 19 năm 2021 công trình thủy điện Hàm Thuận, Đa Mihttp://muasamcong.mpi.gov.vn/main/buyer_index.html?v=20200319
Công ty Cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi

11/05/2021 13:27

11/05/2021 13:27 21/05/2021 - 16:00
57
Phát quang, bảo dưỡng công trình thuê ngoài khu vực Đập Đơn Dương, đường vận hành hầm 1 và Tuyến đường dây đập tràn - thủy khẩuhttp://muasamcong.mpi.gov.vn/main/buyer_index.html?v=20200319
Công ty Cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi 11/05/2021 22:25 11/05/2021 22:25 14/05/2021 - 23:00
58
Phát quang, bảo dưỡng công trình thuê ngoài công trình thủy điện Đa Mi, tuyến đường dây 471 - 472 Hàm Thuận - Đa Mi và DMShttp://muasamcong.mpi.gov.vn/main/buyer_index.html?v=20200319
Công ty Cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi 11/05/2021 22:40 11/05/2021 22:40 14/05/2021 - 23:00
59
Phát quang, bảo dưỡng công trình thuê ngoài công trình thủy điện Hàm Thuậnhttp://muasamcong.mpi.gov.vn/main/buyer_index.html?v=20200319
Công ty Cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi 11/05/2021 21:57 11/05/2021 21:57 14/05/2021 - 23:00
60
Phát quang, bảo dưỡng công trình thuê ngoài khu vực đường vận hành hầm 3, Đường ống, Đường dây 6.6kv và Nhà máy Đa Nhimhttp://muasamcong.mpi.gov.vn/main/buyer_index.html?v=20200319
Công ty Cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi 11/05/2021 22:13 11/05/2021 22:13 14/05/2021 - 23:00
61
Hiệu chuẩn, kiểm định các trạm đo mưa của các công trình thủy điện Đa Nhim, Hàm Thuận và Đa Mihttp://muasamcong.mpi.gov.vn/main/buyer_index.html?v=20200319
Công ty Cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi 27/04/2021 14:07 27/04/2021 14:07 04/05/2021 14:00
62
Quan trắc, giám sát môi trường năm 2021http://muasamcong.mpi.gov.vn/main/buyer_index.html?v=20200319
Công ty Cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi 14/04/2021 08:10 14/04/2021 08:10 22/04/2021 09:30
63
Cung cấp các loại máy đo, thiết bị
 http://muasamcong.mpi.gov.vn/main/buyer_index.html?v=20200319
Công ty Cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi
13/05/2021 16:33
13/05/2021 16:33
24/05/2021 - 14:00
64
Cung cấp vật tư thiết bị trạm và đường dây http://muasamcong.mpi.gov.vn/main/buyer_index.html?v=20200319
Công ty Cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi
26/05/2021 - 16:54
26/05/2021 - 16:54
  07/06/2021 - 09:00
65
Cung cấp vật tư thiết bị phần cơ http://muasamcong.mpi.gov.vn/main/buyer_index.html?v=20200319
Công ty Cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi
28/05/2021 - 18:13
28/05/2021 - 18:13
08/06/2021 - 14:00
66
Cung cấp vật tư thiết bị thông tin và hệ thống mạng http://muasamcong.mpi.gov.vn/main/buyer_index.html?v=20200319
Công ty Cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi
29/05/2021 - 17:32
29/05/2021 - 17:32
09/06/2021 - 09:00
67
Cung cấp, lắp đặt thiết bị hệ thống điều tốc tổ máy H2 Nhà máy Thủy điện Đa Mi http://muasamcong.mpi.gov.vn/main/buyer_index.html?v=20200319
Công ty Cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi
04/06/2021 - 11:09
04/06/2021 - 11:09
25/06/2021 - 16:00
 
 
68
Cung cấp, lắp đặt thiết bị điều tốc các tổ máy Sông Pha http://muasamcong.mpi.gov.vn/main/buyer_index.html?v=20200319
Công ty Cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi
04/06/2021 - 10:37
04/06/2021 - 10:37
15/06/2021 - 16:00
69
Cung cấp, lắp đặt thiết bị điều thế các tổ máy Sông Pha http://muasamcong.mpi.gov.vn/main/buyer_index.html?v=20200319
Công ty Cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi
04/06/2021 - 09:22
04/06/2021 - 09:22
15/06/2021 - 14:00
70
Cung cấp rơ le bảo vệ tổ máy H2 Đa Mi  http://muasamcong.mpi.gov.vn/main/buyer_index.html?v=20200319
Công ty Cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi
30/06/2021 13:38
30/06/2021 13:38
12/07/2021 - 16:00
71
Cung cấp vật tư thiết bị phần điện http://muasamcong.mpi.gov.vn/main/buyer_index.html?v=20200319
Công ty Cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi
30/06/2021 10:41
30/06/2021 10:41
12/07/2021 - 14:00
72
Sửa chữa các tiêu, bảng chỉ dẫn cảnh báo lũ hạ du sông Đa Nhim và sông La Ngà http://muasamcong.mpi.gov.vn/main/buyer_index.html?v=20200319
Công ty Cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi 12/07/2021 14:51 12/07/2021 14:51
15/07/2021 - 16:00
73
Cung cấp Tạp phẩm quý III, quý IV và Văn phòng phẩm bổ sung năm 2021 http://muasamcong.mpi.gov.vn/main/buyer_index.html?v=20200319
Công ty Cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi 12/07/2021 13:33 12/07/2021 13:33
15/07/2021 - 14:00
74
Cung cấp vật tư thiết bị thường xuyên đợt 3 năm 2021 http://muasamcong.mpi.gov.vn/main/buyer_index.html?v=20200319
Công ty Cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi
13/07/2021 14:19
13/07/2021 14:19
16/07/2021 - 16:00
75
Kiểm định các loại máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về An toàn, vệ sinh lao động năm 2021 http://muasamcong.mpi.gov.vn/main/buyer_index.html?v=20200319
Công ty Cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi
13/07/2021 13:58
13/07/2021 13:58
16/07/2021 - 14:00
76
Cung cấp, lắp đặt thiết bị hệ thống điều khiển Nhà máy Thủy điện Đa Mi http://muasamcong.mpi.gov.vn/main/buyer_index.html?v=20200319
Công ty Cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi
16/07/2021 10:58
16/07/2021 10:58
05/08/2021 - 14:00
77
Bảo hiểm mọi rủi ro tài sản Nhà máy Điện mặt trời Đa Mi năm 2021 http://muasamcong.mpi.gov.vn/main/buyer_index.html?v=20200319
Công ty Cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi
16/07/2021 - 11:00
16/07/2021 - 11:00
26/07/2021 - 15:00
78
Kiểm tra tính tuân thủ trong công tác lập dự toán và đấu thầu lựa chọn nhà thầu các công trình sửa chữa lớn (SCL) và mua sắm tài sản cố định năm 2020 http://muasamcong.mpi.gov.vn/main/buyer_index.html?v=20200319
Công ty Cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi
29/07/2021 - 16:36
29/07/2021 - 16:36
04/8/2021 - 10:00
79
Sửa chữa hàng rào cư xá nhà trực vận hành Hàm Thuận và Đa Mi http://muasamcong.mpi.gov.vn/main/buyer_index.html?v=20200319
Công ty Cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi
19/10/2021 - 09:47
19/10/2021 - 09:47 22/10/2021 - 10:00
80
Cung cấp vật tư sửa chữa thường xuyên, bảo dưỡng công trình các nhà máy thủy điện Hàm Thuận, Đa Mi và Nhà máy Điện mặt trời Đa Mi http://muasamcong.mpi.gov.vn/main/buyer_index.html?v=20200319
Công ty Cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi
25/10/2021 - 09:43
25/10/2021 - 09:43 28/10/2021 - 10:00
81
Cung cấp vật liệu sửa chữa hàng rào bảo vệ khu vực nhà van Đa Nhim http://muasamcong.mpi.gov.vn/main/buyer_index.html?v=20200319
Công ty Cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi 21/10/2021 - 09:54 21/10/2021 - 09:54 26/10/2021 - 10:00
82
Khắc phục mặt đường Sakai http://muasamcong.mpi.gov.vn/main/buyer_index.html?v=20200319
Công ty Cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi 19/10/2021 - 15:33 19/10/2021 - 15:33 22/10/2021 - 16:00
83 Cung cấp dịch vụ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc năm 2022 http://muasamcong.mpi.gov.vn/main/buyer_index.html?v=20200319 Công ty Cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi 18/11/2021 - 14:13 18/11/2021 - 14:13 29/11/2021 - 14:00
84 Cung cấp, lắp đặt máy biến áp chính Nhà máy Thủy điện Đa Mi
http://muasamcong.mpi.gov.vn/main/buyer_index.html?v=20200319
Công ty Cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi 10/03/2022 10:17 10/03/2022 10:17 30/03/2022 10:30
85 Cung cấp dịch vụ bảo hiểm sức khỏe năm 2022 http://muasamcong.mpi.gov.vn/main/buyer_index.html?v=20200319 Công ty Cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi 10/03/2022 08:19 10/03/2022 08:19 16/03/2022 14:00
86 Cung cấp Tạp phẩm và Văn phòng phẩm năm 2022 http://muasamcong.mpi.gov.vn/main/buyer_index.html?v=20200319 Công ty Cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi 10/03/2022 16:37 10/03/2022 16:37 21/03/2022 14:00
87

Sửa chữa đường vận hành Hầm 1 Đa Nhim

Công ty Cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi 11/03/2022 15:21 11/03/2022 15:21 22/03/2022 13:30
88

Sửa chữa đường vận hành Hầm 3 Đa Nhim

Công ty Cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi 11/03/2022 15:33 11/03/2022 15:33 22/03/2022 14:00
89
Quan trắc chuyển dịch chu kỳ 19 năm 2022 công trình thủy điện Đa Nhim - Sông Pha http://muasamcong.mpi.gov.vn/main/buyer_index.html?v=20200319
Công ty Cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi 15/3/2022 13:23 15/3/2022 13:23 28/3/2022 08:00
90
Quan trắc chuyển dịch chu kỳ 20 năm 2022 công trình thủy điện Hàm Thuận - Đa Mi http://muasamcong.mpi.gov.vn/main/buyer_index.html?v=20200319
Công ty Cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi 15/3/2022 13:24 15/3/2022 13:24 28/3/2022 08:00
91
Phát quang Đập Đơn Dương, Đường vận hành hầm 1 và Tuyến đường dây đập tràn - thủy khẩu http://muasamcong.mpi.gov.vn/main/buyer_index.html?v=20200319
Công ty Cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi 14/3/2022 11:09 14/3/2022 11:09 25/3/2022 08:00
92
Phát quang công trình Thủy điện Đa Mi và Tuyến đường dây 471, 472 http://muasamcong.mpi.gov.vn/main/buyer_index.html?v=20200319
Công ty Cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi 14/3/2022 09:33 14/3/2022 09:33 18/3/2022 10:00
93
Phát quang Đường vận hành hầm 3, Đường ống, Đường dây 6.6kv và Nhà máy Đa Nhim http://muasamcong.mpi.gov.vn/main/buyer_index.html?v=20200319
Công ty Cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi 14/3/2022 09:11 14/3/2022 09:11 18/3/2022 10:00
94
Phát quang công trình Thủy điện Hàm Thuận http://muasamcong.mpi.gov.vn/main/buyer_index.html?v=20200319
Công ty Cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi 14/3/2022 09:55 14/3/2022 09:55 18/3/2022 10:00
95
Dự báo lưu lượng về hồ chứa Đơn Dương năm 2022 http://muasamcong.mpi.gov.vn/main/buyer_index.html?v=20200319
Công ty Cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi (Công ty ĐHĐ) 14/3/2022 08:09 14/3/2022 08:09 18/3/2022 10:00
96 Sửa chữa hệ thống giao thông nội bộ công trình - Đường vận hành nội bộ Đa Mi Công ty ĐHĐ 16/03/2022 11:10 16/03/2022 11:10 28/03/2022 08:30
97 Sửa chữa khu vận hành sửa chữa Bảo Lộc - Nhà trực vận hành N Công ty ĐHĐ 16/03/2022 15:51 16/03/2022 15:51 28/03/2022 09:00
98 Sửa chữa đường vận hành và kiến trúc Nhà máy Thủy điện Hàm Thuận Công ty ĐHĐ 17/03/2022 13:25 17/03/2022 13:25 31/03/2022 14:00
99 Gói thầu số 1: Cung cấp vật tư thiết bị điện và trạm phân phối http://muasamcong.mpi.gov.vn/main/buyer_index.html?v=20200319 Công ty Cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi 10/04/2022 - 16:22 10/04/2022 - 16:22 15/04/2022 - 10:10
100
Gói thầu số 3: Cung cấp, lắp đặt máy biến áp 22kV, 2.500kVA http://muasamcong.mpi.gov.vn/main/buyer_index.html?v=20200319
Công ty Cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi
10/04/2022 - 16:05
10/04/2022 - 16:05
20/04/2022 - 16:30
101
Cung cấp bảo hộ lao động và đồng phục văn phòng năm 2022 http://muasamcong.mpi.gov.vn/main/buyer_index.html?v=20200319
Công ty Cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi
04/05/2022 - 15:57
04/05/2022 - 15:57
16/05/2022 - 09:00
102
Gói thầu số 2: Cung cấp vật tư thiết bị hệ thống phụ dịch Hàm Thuận - Đa Mi http://muasamcong.mpi.gov.vn/main/buyer_index.html?v=20200319
Công ty Cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi
19/04/2022 - 16:33
19/04/2022 - 16:33
29/04/2022 - 16:30
103
Cung cấp điện thoại và máy tính năm 2022 đợt 1 http://muasamcong.mpi.gov.vn/main/buyer_index.html?v=20200319
Công ty Cổ phầnThủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi
09/05/2022 - 15:48
09/05/2022 - 15:48
12/05/2022 - 16:00
104
Cung cấp công tơ đo đếm điện năng năm 2022 http://muasamcong.mpi.gov.vn/main/buyer_index.html?v=20200319
Công ty Cổ phầnThủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi
09/05/2022 - 16:01
09/05/2022 - 16:01
12/05/2022 - 16:30
105
Cung cấp, lắp đặt hệ thống ắc quy tổ máy H1 và H2 Hàm Thuận http://muasamcong.mpi.gov.vn/main/buyer_index.html?v=20200319
Công ty Cổ phầnThủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi
10/05/2022 - 08:28
10/05/2022 - 08:28
20/05/2022 - 09:00
106
Cung cấp vật tư thiết bị tiêu hao và thường xuyên đợt 1 năm 2022 http://muasamcong.mpi.gov.vn/main/buyer_index.html?v=20200319
Công ty Cổ phầnThủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi
11/05/2022 - 16:52
11/05/2022 - 16:52
21/05/2022 - 17:00
107
Sửa chữa hàng rào chống đá rơi và cầu thang bộ đường ống số 3 Đa Nhim http://muasamcong.mpi.gov.vn/main/buyer_index.html?v=20200319
Công ty Cổ phầnThủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi
23/05/2022 - 08:55
23/05/2022 - 08:55 26/05/2022 - 10:00
108
Cung cấp VTTB bảo dưỡng hệ thống điều khiển, điều tốc, điều thế các tổ máy Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi http://muasamcong.mpi.gov.vn/main/buyer_index.html?v=20200319
Công ty Cổ phầnThủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi
23/05/2022 - 10:22
23/05/2022 - 10:22
02/06/2022 - 10:30
109
Gói thầu số 4: Cung cấp, lắp đặt vật tư thiết bị hệ thống điều hòa Nhà máy Thủy điện Hàm Thuận - Đa Mi http://muasamcong.mpi.gov.vn/main/buyer_index.html?v=20200319
Công ty Cổ phầnThủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi
24/05/2022 - 10:29
24/05/2022 - 10:29
03/06/2022 - 10:30
110
Cung cấp vật tư thiết bị phụ phục vụ sửa chữa thường xuyên năm 2022 http://muasamcong.mpi.gov.vn/main/buyer_index.html?v=20200319
Công ty Cổ phầnThủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi
26/05/2022 - 23:02
26/05/2022 - 23:02
06/06/2022 - 07:45