Thông tin đấu thầu Công ty CP Phát triển Điện lực Việt Nam

Stt Tên Gói thầu Bên mời thầu Thời điểm đăng tải Thời điểm phát hành HSMT Thời điểm đóng thầu
1 Mua sắm vật tư, thiết bị phục vụ công tác Trung tu tổ máy H1 năm 2020 - Nhà máy thủy điện Khe Bố

 
Công ty CP Phát triển Điện lực Việt Nam 21/02/2020 19:07 21/02/2020 19:07 28/02/2020 - 09:30
2 Cung cấp dầu thủy lực phục vụ công tác Trung tu tổ máy H1 năm 2020 - Nhà máy thủy điện Khe Bố
 
Công ty CP Phát triển Điện lực Việt Nam 26/02/2020 15:15 26/02/2020 15:15 06/03/2020 - 09:30
3 Mua sắm Vật tư thiết bị sửa chữa lớn - Trạm thủy điện Nậm Má.
 
Công ty CP Phát triển Điện lực Việt Nam 26/02/2020 17:19 26/02/2020 17:19 06/03/2020 - 09:30
4 Mua sắm vật tư thiết bị phải gia công chế tạo theo bản vẽ (hoặc theo mẫu) - Trạm thủy điện Nậm Má.
 
Công ty CP Phát triển Điện lực Việt Nam 02/03/2020 10:41 02/03/2020 10:41 12/03/2020 - 09:30
5 Thi công bể lắng xả cát năm 2020 - Trạm thủy điện Nậm Má
 
Công ty CP Phát triển Điện lực Việt Nam 18/03/2020 17:49 18/03/2020 17:49 15/04/2020 - 09:00
6 Cung cấp, vận chuyển, lắp đặt, thí nghiệm hiệu chỉnh máy cắt chân không HVX 17-40-31F275 cho Nhà máy thủy điệ Khe Bố Công ty CP Phát triển Điện lực Việt Nam 22/06/2020 17:09 22/06/2020 17:09 14/07/2020 - 09:00
7 Bảo hiểm cháy, nổ - Nhà máy thủy điện Bắc Bình năm 2020-2021 Công ty CP Phát triển Điện lực Việt Nam 07/07/2020 16:21 07/07/2020 16:21 28/07/2020 - 09:00
8 Cung cấp dầu thủy lực phục vụ công tác trung tu tổ máy H1 năm 2020 - Nhà máy thủy điện Khe Bố Công ty CP Phát triển Điện lực Việt Nam 22/06/2020 16:18 22/06/2020 16:18 06/07/2020 - 09:00
9 Sửa chữa, hoàn thiện mặt đường tránh ngập Quốc lộ 7 đoạn Km 142+150 ÷ Km 149+350 phục vụ bàn giao - Dự án: Nhà máy thủy điện Khe Bố Công ty CP Phát triển Điện lực Việt Nam 24/07/2020 15:24 22/07/2020 14:33 12/08/2020 - 09:00
10 Trích đo, thành lập bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính và cấp giấy CNQSDĐ cho các hộ dân tại các xã: Thạch Giám; Tam Thái; Xá Lượng - Nhà máy thủy điện Khe Bố Công ty CP Phát triển Điện lực Việt Nam 06/10/2020 17:06 06/10/2020 17:06 20/10/2020 - 09:00
11 Sửa chữa hệ thống điều tốc tổ máy H1, H2 - Trạm Thủy điện Nậm Má Công ty CP Phát triển Điện lực Việt Nam 03/11/2020 15:17 03/11/2020 15:17 24/11/2020 - 09:00
12 Thiết kế, chế tạo, cung cấp, vận chuyển, lắp đặt, hướng dẫn vận hành và bảo trì thiết bị Bánh xe công tác và buồng Turbine - Trạm thủy điện Nậm Má Công ty CP Phát triển Điện lực Việt Nam 13/11/2020 13:25 13/11/2020 13:25 29/12/2020 - 09:30
13 Cung cấp bộ làm mát tổ máy H2 - Nhà máy thủy điện Khe Bố Công ty CP Phát triển Điện lực Việt Nam 25/11/2020 17:09 25/11/2020 17:09 12/01/2021 - 09:30
14 Cung cấp vật tư, công cụ dụng cụ phục vụ sửa chữa thường xuyên năm 2020 Chi nhánh Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam - Nhà máy thủy điện Bắc Bình 29/05/2020 09:38 29/05/2020 09:38 08/06/2020 - 15:00
15 Cung cấp bộ làm mát tổ máy H2 - Nhà máy thủy điện Khe Bố

Công ty CP Phát triển Điện lực Việt Nam

25/11/2020 17:09 25/11/2020 17:09 12/01/2021 09:30
16

Bảo hiểm cháy, nổ Nhà máy thủy điện Khe Bố năm 2021-2022

Công ty CP Phát triển Điện lực Việt Nam 31/12/2020 10:02 31/12/2020 10:02

14/01/2021 09:00

17 Thi công bể lắng cát và Nhà vận hành đầu đập - Thủy điện Nậm Má Công ty CP Phát triển Điện lực Việt Nam 31/12/2020 13:33 31/12/2020 13:33 26/01/2021 09:00
18 Cung cấp máy phát điện Diesel 150KVA-Nhà máy thủy điện Khe Bố Công ty CP Phát triển Điện lực Việt Nam 31/03/2021 15:34 31/03/2021 15:34 08/04/2021 09:00

19

Cung cấp, lắp đặt thiết bị Hội nghị truyền hình - Trạm thủy điện Nậm Má Công ty CP Phát triển Điện lực Việt Nam 26/04/2021 17:27 26/04/2021 17:27 11/05/2021 09:00
20 Sửa chữa Bộ làm mát gió máy phát - Thủy điện Khe Bố Công ty CP Phát triển Điện lực Việt Nam 14/05/2021 15:11 14/05/2021 15:11 31/05/2021 13:30
21 Cung cấp dầu Turbine thay thế cho tổ máy H2 - Nhà máy Thủy điện Bắc Bình Công ty CP Phát triển Điện lực Việt Nam 14/05/2021 18:00 14/05/2021 18:00 27/05/2021 09:00
22 Kiểm định an toàn đập lần 2 - Nhà máy thủy điện Bắc Bình Công ty CP Phát triển Điện lực Việt Nam

26/05/2021 11:45

26/05/2021 11:45

16/06/2021 09:00

23 Mua máy tính xách tay Công ty CP Phát triển Điện lực Việt Nam 21/05/2021 17:24 21/05/2021 17:24 07/06/2021 09:00
24 Cung cấp bộ làm mát ổ hướng trên - Thủy điện Bắc Bình Công ty CP Phát triển Điện lực Việt Nam 31/05/2021 18:21 31/05/2021 18:21 11/06/2021 09:00
25 Thi công hoàn thiện đường các khu tái định cư - Dự án: Nhà máy thủy điện Khe Bố Công ty CP Phát triển Điện lực Việt Nam 01/06/2021 11:20 01/06/2021 11:20

17/06/2021 09:00

26

Thi công hoàn thiện mặt đường Quốc lộ 48C (Đoạn Km 118+800 -:- Km 119+200) phục vụ bàn giao-Dự án: Nhà máy thủy điện Khe Bố

Công ty CP Phát triển Điện lực Việt Nam 07/06/2021 16:35 07/06/2021 16:35

25/06/2021 09:00

27 Mua máy tính xách tay Công ty CP Phát triển Điện lực Việt Nam 16/06/2021 14:55 16/06/2021 14:55 24/06/2021 09:00
28 KTTV-BHPP: Cung cấp, lắp đặt trạm quan trắc khí tượng thủy văn cho Nhà máy thủy điện Bắc Bình Công ty CP Phát triển Điện lực Việt Nam 21/06/2021 16:48 21/06/2021 16:48 02/07/2021 09:00
29 KTTV-NM: Cung cấp, lắp đặt trạm quan trắc khí tượng thủy văn cho Trạm thủy điện Nậm Má Công ty CP Phát triển Điện lực Việt Nam 01/07/2021 17:47 01/07/2021 17:47 12/07/2021 09:00
30

Trạm biến áp cửa nhận nước - Trạm thủy điện Nậm Má

Công ty CP Phát triển Điện lực Việt Nam 21/07/2021 12:27

21/07/2021 12:27

02/08/2021 09:00
31 Cung cấp, lắp đặt hạ tầng công nghệ thông tin giai đoạn 1 Công ty CP Phát triển Điện lực Việt Nam 05/08/2021 17:20 05/08/2021 17:20 18/08/2021 09:00
32 Mua board mạch kích từ tổ máy H2 - Nhà máy thủy điện Bắc Bình Chi nhánh Công ty CP Phát triển Điện lực Việt Nam-Nhà máy thủy điện Bắc Bình 16/9/2021 10: 17 16/9/2021 10: 17 23/9/2021 15: 00
33 Cung cấp, lắp đặt hạ tầng công nghệ thông tin giai đoạn 1 Công ty CP Phát triển Điện lực Việt Nam 24/9/2021 18: 25 24/9/2021 18: 25 05/10/2021 09: 00
34 Bảo hiểm cháy, nổ - Nhà máy thủy điện Bắc Bình năm 2021-2022 Công ty CP Phát triển Điện lực Việt Nam 12/10/2021 16: 07 12/10/2021 16: 07 22/10/2021 16: 10
35 Cung cấp bộ làm mát gió máy phát - Nhà máy thủy điện Bắc Bình Công ty CP Phát triển Điện lực Việt Nam 25/10/2021 16:22
 
25/10/2021 16:22 05/11/2021 09:00
36 Mua bộ làm mát gió máy phát - Nhà máy thủy điện Khe Bố Công ty CP Phát triển Điện lực Việt Nam 29/10/2021 16:04 29/10/2021 16:04 10/11/2021 09:00
37 KTTV-KHPP: Cung cấp, lắp đặt trạm quan trắc khí tượng thủy văn cho Nhà máy thủy điện Khe Bố Công ty CP Phát triển Điện lực Việt Nam 03/11/2021 17:36 03/11/2021 17:36 15/11/2021 09:00
38 Cung cấp dầu thủy lực phục vụ công tác trung tu tổ máy H2 năm 2021 - Nhà máy thủy điện Khe Bố Công ty CP Phát triển Điện lực Việt Nam 16/12/2021 15:12 16/12/2021 15:12 23/12/2021 09:00
39 Cung cấp, lắp đặt van nêm cho tổ máy H2 - Trạm thủy điện Nậm Má Công ty CP Phát triển Điện lực Việt Nam 21/12/2021 15:33 21/12/2021 15:33 27/12/2021 09:00
39 Lập Hồ sơ Báo cáo hiện trạng khai thác, sử dụng nước mặt và tình hình thực hiện giấy phép; Hồ sơ tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước - Công trình: Thủy điện Khe Bố Công ty CP Phát triển Điện lực Việt Nam 16/02/2022 13:46 16/02/2022 13:46 09/03/2022 09:00
40 Bảo hiểm cháy, nổ cho Nhà máy thủy điện Khe Bố năm 2022-2023 Công ty CP Phát triển Điện lực Việt Nam 17/02/2022 16:52 17/02/2022 16:52

28/02/2022 09:00

41 Tư vấn rà soát, lập hiệu chỉnh tổng thể hợp phần bồi thường, giải phóng mặt bằng, di dân, tái định cư Công ty CP Phát triển Điện lực Việt Nam 08/03/2022 16:50 08/03/2022 16:50 29/03/2022 09:00
42 Cung cấp Bộ làm mát ổ hướng trên và Bộ làm mát ổ hướng dưới - Nhà máy thủy điện Bắc Bình Công ty CP Phát triển Điện lực Việt Nam 11/03/2022 17:23 11/03/2022 17:23 22/03/2022 09:00
43 Trang bị nội thất cho khu văn phòng Nhà máy thủy điện Khe Bố Công ty CP Phát triển Điện lực Việt Nam 15/03/2022 09:42 15/03/2022 09:42 22/03/2022 09:00
44 Sửa chữa, cải tạo 02 máy biến áp 3 pha 1800kVA-24/6,3kV - Trạm thủy điện Nậm Má Công ty CP Phát triển Điện lực Việt Nam 12/04/2022 11:19 12/04/2022 11:19 20/04/2022 10:00
45 Bảo dưỡng, lọc dầu 02 máy biến áp T1, T2 (20MVA-110kV) - Nhà máy thủy điện Bắc Bình Công ty CP Phát triển Điện lực Việt Nam 13/04/2022 14:15 13/04/2022 14:15 25/04/2022 09:00
46 Mua van sự cố cơ (Accident valve) tổ máy H2 - Nhà máy thủy điện Bắc Bình CHI NHÁNH CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN BẮC BÌNH 02/03/2022 15:43 02/03/2022 15:43 10/03/2022 15:00
47 Mua dầu Turbine thay thế cho tổ máy H1 công tác đại tu tổ máy H1 năm 2022 Nhà máy thủy điện Bắc Bình CHI NHÁNH CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN BẮC BÌNH 22/03/2022 15:05 22/03/2022 15:05 29/03/2022 15:00
48 Mua sắm bình acquy phục vụ công tác bảo dưỡng sửa chữa thường xuyên Nhà máy thủy điện Bắc Bình năm 2022 CHI NHÁNH CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN BẮC BÌNH 12/05/2022 09:32 12/05/2022 09:32 19/05/2022 15:00
49 Quan trắc giám sát chất lượng nước Nhà máy thủy điện Khe Bố năm 2022 CHI NHÁNH CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN KHE BỐ 29/04/2022 14:40 29/04/2022 14:40 12/05/2022 09:00
50 Mua bản tin dự báo khí tượng thủy văn phục vụ công tác vận hành hồ chứa năm 2022 - Nhà máy thủy điện Khe Bố

Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam

16/05/2022 16:28 16/05/2022 16:28 27/05/2022 09:00
51 Cung cấp máy cắt chân không HVX17-40-31F275 Nhà máy thủy điện Khe Bố Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam 18/05/2022 15:44 18/05/2022 15:44 31/05/2022 09:00
52 Cung cấp bộ làm mát gió máy phát tổ máy H2 Nhà máy thủy điện Bắc Bình Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam 10/06/2022 19:09 10/06/2022 19:09 23/06/2022 09:00
53          
54