Thông tin đấu thầu Ban Quản lý Đấu Thầu

STT

Tên gói thầu

Bên mời thầu

Thời điểm đăng tải

Thời điểm phát hành HSMT

Thời điểm đóng thầu

1

SCL2019-XL01: Nạo vét kênh thoát nước lưu vực

CÔNG TY NHIỆT ĐIỆN NGHI SƠN CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 1

18/12/2019 15:10

18/12/2019 15:10

30/12/2019 14:00

2

ĐTPT2019 - PTV01 - Nâng cấp, cải tiến trang web Thị trường điện của Tổng công ty Phát điện 1 TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 1    24/12/2019 20:27  24/12/2019 20:27               06/01/2020 - 09:00
3
Gói thầu số 08: “Thuê chỉnh lý tài liệu Cơ quan Tổng công ty giai đoạn 2013-2018”
TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 1
30/10/2019 08:38
30/10/2019 08:38
19/11/2019 09:00
4 Gói số 2: Thuê đơn vị độc lập kiểm kê than tại Công ty Nhiệt điện Uông Bí năm 2020 TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 1 12/02/2020 15:36 12/02/2020 15:36 17/02/2020 15:50
5 Gói số 3: Thuê đơn vị độc lập kiểm kê than tại Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn năm 2020 TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 1 17/02/2020 09:58 17/02/2020 09:58 20/02/2020 14:00
6 Mời sơ tuyển: Cung cấp dầu FO-DO cho các NMĐ 2020 TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 1 24/03/2020 08:00 24/03/2020 08:00 28/04/2020 9:00
7 Mời sơ tuyển: Cung cấp Amoniac hóa lỏng (NH3) cho các NMĐ 2020 TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 1 30/03/2020 09:00 30/03/2020 09:00 28/04/2020 14:00
8 Mời sơ tuyển: Cung cấp bi máy nghiền cho các NMĐ 2020 TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 1 06/04/2020 08:00 06/04/2020 08:00 29/04/2020 9:00
9 Mời sơ tuyển: Cung cấp hóa chất phục vục vận hành hệ thống xử lý nước cho các NMĐ 2020 TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 1 10/04/2020 08:00 17/04/2020 08:00 12/04/2020 14:00
10 Mời sơ tuyển: Cung vòng bi chuyên dụng và công nghiệp cho các NMĐ 2020 TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 1 10/04/2020 08:00 14/04/2020 08:00 12/05/2020 9:00
11 TV01: Tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Phát điện 1 TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 1 16/04/2020 11:06 16/04/2020 11:06 08/05/2020 13:30
12 TV02: Tư vấn lập phương án cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Phát điện 1 TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 1 16/04/2020 13:07 16/04/2020 13:07 08/05/2020 14:30
13 SXKD2020 - PTV01: Thuê đơn vị độc lập kiểm kê than tại Công ty Nhiệt điện Duyên Hải năm 2020 TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 1 08/06/2020 10:44 08/06/2020 10:44 11/06/2020 14:30
14 ĐTPT2020-HH02:Trang bị hạ tầng hệ thống giám sát ATTT mạng TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 1 29/06/2020 08:59 29/06/2020 08:59 10/07/2020 14:30
15 Mời sơ tuyển: Cung cấp Amoniac hóa lỏng (NH3) cho các NMĐ 2020 TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 1 17/8/2020 09:00 17/8/2020 09:00 31/8/2020 09:00