Người lao động được mua cổ phần ưu đãi

Ngày 28/3/2018, Tổng công ty phát điện 1 có Công văn số 845/EVNGENCO1-TC&NS về việc đăng ký mua cổ phần cho người lao động. Trong đó, có phổ biến và hướng dẫn các tổ chức, cá nhân trong Tổng công ty về quyền lợi của người lao động và đăng ký mua cổ phần ưu đãi (theo biểu mẫu, đơn đăng ký đính kèm). Người lao động được đăng ký mua cổ phần ưu đãi theo thâm niên công tác và cổ phần ưu đãi theo số năm cam kết làm việc tại Tổng công ty.

Thông tin chi tiết Tại đây


  • Phạm Phương Thảo (VP)
  • 0 nhận xét


Gửi nhận xét