EVNGENCO1 tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Chiều ngày 12/5/2022, các cán bộ, đảng viên của Tổng công ty Phát điện 1 (EVNGENCO1) đã được nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận, Quy định của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII với sự truyền đạt của ông Nguyễn Hữu Tuấn - Báo cáo viên Trung ương, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Kết luận, Quy định của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII là văn kiện có ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ quan điểm toàn Đảng, toàn dân phải nhận thức thật đầy đủ và sâu sắc mục đích, ý nghĩa, yêu cầu, nội dung của các văn kiện nói trên để tạo sự thống nhất cao về ý chí, quyết tâm, nhận thức đầy đủ trách nhiệm của mình trên mỗi đơn vị công tác tại địa bàn, lĩnh vực do mình phụ trách.

Ông Nguyễn Hữu Tuấn - Báo cáo viên Trung ương, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy EVN

Tại Hội nghị, các đại biểu tập trung nghiên cứu, học tập nội dung Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" và Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm. Đây là những định hướng chỉ đạo sâu sắc để Đảng bộ EVNGENCO1 triển khai xây dựng chương trình hành động và tổ chức thực hiện.

Thời gian qua, Đảng bộ EVNGENCO1 luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Ban Thường vụ Đảng ủy EVN. Nhân dịp này, ông Nguyễn Tiến Khoa - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNGENCO1 thay mặt tập thể cán bộ, đảng viên Tổng công ty bày tỏ mong muốn tiếp tục được Ban Thường vụ Đảng ủy EVN thường xuyên quan tâm, chỉ đạo và tạo điều kiện để Đảng bộ EVNGENCO1 hoạt động có hiệu quả và ngày một vững mạnh.


  • Thu Hà (VP)