Công tác xây dựng Đảng tại Đảng bộ Công ty Nhiệt điện Uông Bí

Đảng bộ Công ty Nhiệt điện Uông Bí trải qua gần 60 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành, trong mỗi giai đoạn, theo mô hình tổ chức Công ty thay đổi, Đảng bộ Công ty Nhiệt điện Uông Bí luôn giữ vai trò lãnh đạo mọi hoạt động của Công ty.

Trong thời kỳ Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, công tác xây dựng Đảng được xem là nhiệm vụ quan trọng then chốt, mang ý nghĩa quyết định đến việc đảm bảo những yếu tố thành công của công cuộc đổi mới phát triển đất nước. Đối với Công ty Nhiệt điện Uông Bí, nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh điện năng luôn được đặt lên hàng đầu. Tuy nhiên, Đảng bộ Công ty Nhiệt điện Uông Bí vẫn luôn chú trọng đến công tác xây dựng Đảng tại Đảng bộ, bám sát chủ trương, nghị quyết của Đảng để cụ thể hóa thành kế hoạch phát triển phù hợp, góp phần thực hiện hoàn thành tốt mục tiêu sản xuất, kinh doanh đề ra.


Ảnh: Đại hội đại biểu Đảng bộ Công ty Nhiệt điện Uông Bí

Đảng bộ Công ty Nhiệt điện Uông Bí trải qua gần 60 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành, trong mỗi giai đoạn, theo mô hình tổ chức Công ty thay đổi, Đảng bộ Công ty Nhiệt điện Uông Bí luôn giữ vai trò lãnh đạo mọi hoạt động của Công ty. Hiện nay,  BCH Đảng bộ gồm 11 đ/c, BTV gồm 3 đ/c, UBKT Đảng ủy là 5 đ/c. Đảng bộ có 10 Chi bộ trực thuộc, với tổng số 327 đảng viên, đảm bảo sự lãnh đạo liên tục và toàn diện của Đảng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ, phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh điện năng, quản lý xây dựng dự án của Công ty.


Đại biểu bỏ phiếu bầu BCH Đảng bộ Công ty, nhiệm kỳ 2020-2025

Sinh thời Chủ Tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: “Đảng là gồm các Đảng viên mà tổ chức nên. Mọi công việc đều do Đảng viên làm. Mọi Nghị quyết Đảng đều do Đảng viên chấp hành. Mọi chính sách của Đảng đều do Đảng viên mà thấu đến quần chúng. Mọi khẩu hiệu, mọi kế hoạch của Đảng đều do Đảng viên cố gắng thực hiện. Vì vậy, Đảng cần phải làm cho thành phần Đảng viên trong sạch, phải bồi dưỡng và hấp thụ vào Đảng những người tốt trong giai cấp lao động”.Thấm nhuần lời dạy của Bác, quán triệt các quan điểm, các Nghị quyết của Đảng, toàn Đảng bộ Công ty đã nỗ lực phấn đấu, rèn luyện, thường xuyên giáo dục đường lối, chính sách của Đảng, thông tin thời sự cho cán bộ, đảng viên để họ luôn luôn kiên định giữ vững lập trường, giữ vững bản lĩnh chính trị dù ở bất cứ hoàn cảnh nào. Tạo động lực để tất cả các Đảng viên của Đảng bộ đều có phẩm chất chính trị vững vàng, năng lực chuyên môn tốt, thể hiện tốt vai trò tiên phong gương mẫu trong các hoạt động của Công ty, đơn vị và đoàn thể, là những nhân tố tích cực thúc đẩy mọi hoạt động của Công ty, đơn vị.


Đ/c. Lê Văn Hanh, Bí thư Đảng ủy Công ty phát biểu tại Hội nghị  học tập, quán triệt, triển khai các nội dung Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khoá XII

Trong gần 60 năm qua, Đảng ủy công ty Nhiệt điện Uông Bí thường xuyên quan tâm kiện toàn tổ chức bộ máy các cấp ủy Đảng, thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao. Đảng ủy đã lãnh đạo Công ty vượt qua mọi khó khăn, thách thức, đạt được nhiều kết quả quan trọng; khẳng định vị trí, vai trò trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo việc làm và thu nhập ổn định cho CBCNV Công ty.

Công tác xây dựng Đảng tại Đảng bộ được chú trọng, vai trò của các tổ chức Đảng ngày càng được nâng lên. Phương thức lãnh đạo của cấp ủy có nhiều điểm mới, phát huy dân chủ, giữ vững kỷ cương, nâng cao vai trò của các tổ chức quần chúng, xây dựng nội bộ đoàn kết, thống nhất. Các mặt công tác Đảng dần đi vào nền nếp; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, chất lượng đảng viên được củng cố và nâng lên. Mô hình tổ chức đảng được xây dựng, kiện toàn phù hợp với mô hình tổ chức của Công ty, đơn vị; từng bước gắn kết công tác xây dựng Đảng với lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác cán bộ, đồng thời lãnh đạo các đoàn thể chính trị - xã hội trong doanh nghiệp phát triển bền vững.


Lễ kết nạp đảng viên mới của Chi bộ Phòng Hành chính và Lao động Công ty

Đảng bộ Công ty Nhiệt điện Uông Bí luôn xác định “Làm tốt công tác xây dựng Đảng mới ổn định tư tưởng chính trị, giữ vững phẩm chất đạo đức cán bộ, đảng viên, từ đó mới xây dựng và phát triển bền vững doanh nghiệp”. Trong năm 2020 và những năm tiếp theo với rất nhiều khó khăn, thách thức, Đảng bộ Công ty luôn đồng lòng cố gắng, quyết tâm phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng, gắn bó chặt chẽ công tác xây dựng Đảng với lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác cán bộ trong Công ty, đơn vị. Tiếp tục xây dựng, kiện toàn mô hình tổ chức Đảng phù hợp với mô hình tổ chức và hoạt động của Công ty, phù hợp với việc thực hiện tái cơ cấu doanh nghiệp, cổ phần hoá Công ty. Chăm lo xây dựng tổ chức đảng, tăng cường quản lý gắn với nâng cao chất lượng đảng viên và phát triển đảng viên mới. Chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, công tác quản lý cán bộ, đảng viên, qua đó, kịp thời phát hiện các biểu hiện lệch lạc để nhắc nhở, cảnh báo, ngăn ngừa sai phạm; đồng thời phát hiện cổ vũ nhân tố mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì sự phát triển của doanh nghiệp và lợi ích của đất nước. Đặc biệt nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên, xây dựng Đảng bộ Công ty luôn trong sạch vững mạnh. Đảm bảo Công ty luôn phát triển bền vững và ổn định góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của Tổng công ty Phát điện 1, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, của Thành phố Uông Bí và Tỉnh Quảng Ninh ngày càng giàu đẹp.

 


      Đại hội Chi bộ Phòng Hành chính và Lao động Công ty


  • Đỗ Thanh Thủy- Công ty NĐUB