• 23/06/2021

Ngày 23/6/2021, Công đoàn Tổng công ty Phát điện 1 đã tổ chức cho hơn 370 đoàn viên Công đoàn trong toàn Tổng công ty tham dự Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng do Công đoàn Điện lực Việt Nam tổ chức.