Quy tắc ứng xử EVNGENCO1

Phát huy truyền thống ngành Điện lực, Tổng công ty Phát điện 1 (EVNGENCO1) luôn tự hào là đơn vị có bề dầy trong lĩnh vực sản xuất điện năng. Với địa bàn hoạt động rộng lớn, trong đó có nhiều nét văn hóa đặc thù riêng của các vùng, miền. CBCNV EVNGENCO1 quyết tâm gìn giữ và phát huy tích cực những giá trị truyền thống tốt đẹp đó.

Với khẩu hiệu “EVNGENCO1 nguyện cùng EVN thắp sáng niềm tin” và hệ giá trị cốt lõi trong mọi phương châm hoạt động, EVNGENCO1 xây dựng nên Bộ quy tắc ứng xử nhằm đưa ra những chuẩn mực đạo đức trong ứng xử và là kim chỉ nam cho toàn thể CBCNV EVNGENCO1 ứng dụng khi thực thi công tác chuyên môn và giao tiếp hàng ngày.

Bộ quy tắc ứng xử của EVNGENCO1 sẽ giúp tất cả CBCNV EVNGENCO1 định hướng và tự hoàn thiện mình, tạo dựng hình ảnh của chính mình, của EVNGENCO1 trước cộng đồng, trước các đơn vị, các cá thể trong quan hệ giao tiếp và trong công tác chuyên môn.

Với những quy định chuẩn mực đã được xây dựng trong Bộ quy tắc ứng xử, mỗi CBCNV EVNGENCO1 sẽ biết kết hợp cả ý nghĩa và tinh thần của các nguyên tắc vào trong từng hành động thực tiễn để cùng tạo dựng, khẳng định vai trò, vị thế và thương hiệu của EVNGENCO1 với trong và ngoài nước và mỗi CBCNV EVNGENCO1 càng tự hào hơn khi mình là một trong những thành viên làm việc trong một môi trường chuyên nghiệp, văn hóa./.

Tin tức khác