Nghi thức sử dụng cở và treo cờ

PHẦN III - NGHI THỨC SỬ DỤNG CỜ VÀ TREO CỜ

1.  Vị trí treo cờ
Nghiêm túc thực hiện mọi nghi thức lễ tân Nhà nước đối với việc sử dụng Quốc kỳ.

2. Nguyên tắc treo cờ
- Cờ phải phẳng phiu, nguyên dạng và nguyên màu sắc.
- Cờ tại Hội nghị phải được treo cao hơn đầu diễn giả.
- Không sử dụng cờ vào bất cứ mục đích nào khác ngoài nghi thức.
- Khi cờ không sử dụng được nữa thì phải thu hồi và xử lý theo quy định.

Tin tức khác