Video: Công ty Thủy điện Sông Tranh đẩy mạnh áp dụng chuyển đổi số vào hoạt động sản xuất

Chuyển đổi số là nhiệm vụ quan trọng, là nền tảng tất yếu cho việc ứng dụng các thành tựu của Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 (CMCN 4.0) phù hợp với chủ trương, chính sách của Đảng và Chính phủ. Thực hiện định hướng của Tập đoàn điện lực Việt Nam và Tổng công ty Phát điện 1 về việc áp dụng chuyển đổi số nhằm nâng cao hiệu quả SXKD, Công ty Thủy điện Sông Tranh đã và đang tích cực triển khai lộ trình chuyển đổi số và xem đây là nhiệm vụ trọng tâm cần được ưu tiên hàng đầu trong các hoạt động của Công ty hiện nay và thời gian tới.

Phóng sự được thực hiện tại Công ty Thủy điện sông Tranh.

Link phóng sự: https://youtu.be/lrh9ns3nvDQ

 


  • Hồ Thanh Thiên