Triển khai Chương trình hành động đẩy mạnh thực thi văn hóa doanh nghiệp tại EVNGENCO1

Vừa qua, Đảng ủy Tổng công ty Phát điện 1 đã ban hành Chương trình hành động số 15-CTr/ĐU triển khai Nghị quyết của Đảng ủy EVN về đẩy mạnh thực thi văn hóa doanh nghiệp (VHDN) giai đoạn 2021-2025. Chương trình hành động là cơ sở quan trọng để Tổng công ty xây dựng và triển khai thành công kế hoạch tổng thể về thực thi VHDN.

Trong thời gian qua, công tác triển khai thực thi VHDN tại Tổng công ty luôn được quan tâm chú trọng, đây được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt trong quá trình hoạt động. VHDN được đảm bảo thực thi đầy đủ qua việc tuân thủ hệ giá trị cốt lõi, các chuẩn mực đạo đức, các quy tắc giao tiếp ứng xử trong toàn Tổng công ty. Văn hóa còn được thể hiện trong quy chế làm việc, quy tắc đạo đức nghề nghiệp, hoạt động chăm lo, phát huy các giá trị truyền thống quý báu khơi dậy niềm tự hào của CBCNV về truyền thống của Tổng công ty và ngành điện Cách mạng Việt Nam.

Ông Nguyễn Tiến Khoa - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV TCT thăm và làm việc tại CTNĐ Duyên Hải

Đặc biệt, tại Tổng công ty Phát điện 1, việc thực thi VHDN còn gắn liền với các hoạt động an sinh xã hội. Với quan niệm “VHDN phải gắn với tạo dựng lối sống vì cộng đồng” và “sự phát triển của Tổng công ty không đơn thuần chỉ là mục tiêu kinh tế mà phải là sự kết hợp hài hòa với lợi ích xã hội”, Tổng công ty luôn chủ động, tham gia tích cực, có hiệu quả với nhiều hoạt động chia sẻ, hỗ trợ các địa phương gặp khó khăn.

Ông Nguyễn Hữu Thịnh - Tổng giám đốc EVNGENCO1 tại Lễ bàn giao Khu nhà ở của học sinh bán trú cho Trường THCS Yên Na (Tương Dương, Nghệ An)

Trước bối cảnh kinh tế chính trị thế giới đang biến động mạnh mẽ, sự phát triển như vũ bão của khoa học công nghệ đòi hỏi phải hội nhập toàn diện, việc xây dựng thành công văn hóa tiến bộ với bản sắc riêng sẽ giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, thúc đẩy quá trình phát triển bền vững, đảm bảo thu nhập việc làm cho NLĐ.

Để hiện thực hóa chủ trương này, ngày 12/8/2021, Đảng ủy Tổng công ty Phát điện 1 đã ban hành Chương trình hành động số 15-CTr/ĐU thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy EVN về đẩy mạnh thực thi văn hoa doanh nghiệp giai đoạn 2021-2025.

Tiểu tu Tổ máy H1 - Công ty Thủy điện Đại Ninh

Vận dụng linh hoạt, sáng tạo trong cụ thể hóa các mục tiêu, quan điểm của Nghị quyết của Đảng ủy EVN với tình hình thực tế về xây dựng văn hóa doanh nghiệp tại Tổng công ty và các đơn vị, chương trình hành động đã xây dựng đồng bộ các biện pháp sẽ triển khai trong thời gian tới, cụ thể:

1. Tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy; đề cao vai trò của người đứng đầu đơn vị; huy động sức mạnh của các tổ chức đoàn thể trong đơn vị trong công tác VHDN

2. Hoàn thiện, đổi mới hệ thống nội dung tài liệu, chuyển đổi số trong công tác VHDN; xây dựng kế hoạch tổng thể thực thi VHDN giai đoạn 2021-2025 bám sát nội dung định hướng VHDN của Tổng công ty và mục tiêu chiến lược VHDN của Tổng công ty.

3. Tăng cường công tác truyền thông về văn hoá doanh nghiệp. Đa dạng các hình thức truyền thông về VHDN. Gắn xây dựng VHDN với các hoạt động phát triển thương hiệu Tổng công ty trở thành một thương hiệu mạnh có uy tín trong cộng đồng xã hội.

4. Chú trọng chất lượng quản trị thực thi VHDN. Đổi mới nội dung, cách thức triển khai công tác VHDN theo hướng ngày càng trở nên mới mẻ, chuyên nghiệp, hiệu quả, tạo ảnh hưởng sâu rộng và tác động mạnh mẽ đến hoạt động SXKD và sự phát triển của Tổng công ty và các đơn vị thành viên.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, cán bộ, đảng viên và người lao động Tổng công ty Phát điện 1 quyết tâm hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu Nghị quyết về đẩy mạnh thực thi văn hóa doanh nghiệp giai đoạn 2021 - 2025 đã đề ra, xây dựng VHDN trở thành nguồn sức mạnh nội sinh, nền tảng quan trọng, động lực cho sự phát triển bền vững của Tổng công ty.


  • Nguyễn Kiên Cường