Tổng quan về nguồn nhân lực Tổng công ty Phát điện 1

Tổng số lao động toàn Tổng công ty tính đến thời điểm ngày 15/02/2018 là 4489 người. Trong đó phân loại lao động theo các tiêu chí cụ thể như sau:

- Theo giới tính: 729 lao động nữ (tương đương 16.2%) và 3760 lao động nam (tương đương 83.8%). Lao động nam chiếm đa số, phù hợp với đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty.

- Theo độ tuổi: Tổng công ty có 704 lao động dưới 30 tuổi, chiếm 15.7%, 2392 lao động có độ tuổi từ 30 đến dưới 40 tuổi, chiếm 53.3%, 1076 lao động từ 40 đến dưới 50 tuổi, chiếm 23.9% và 317 lao động từ đủ 50 tuổi trở lên chiếm 7.1%. Lực lượng lao động trẻ (dưới 40 tuổi) của Tổng công ty chiếm phần lớn, phù hợp với nhu cầu về nhân lực vận hành kỹ thuật, số lượng lao động từ 40 tuổi trở lên là những lao động có kinh nghiệm làm việc và quản lý.

- Theo hợp đồng lao động: Hiện tại, Tổng công ty ký kết với người lao động 4058 hợp đồng không xác định thời hạn với người lao động, chiếm đa số; 131 HĐLĐ xác định thời hạn 03 năm; 249 HĐLĐ từ đủ 12 tháng đến 36 tháng và 20 HĐLĐ dưới 12 tháng chủ yếu là Hợp đồng thử việc. Ngoài ra, còn có 31 cán bộ quản lý thuộc diện không ký kết HĐLĐ. Việc ký kết HĐLĐ của Tổng công ty luôn đảm bảo tính pháp lý và nghĩa vụ, quyền lợi của cả 2 bên, Tổng công ty và người lao động.

- Theo cơ cấu lao động: Toàn Tổng công ty có 283 Viên chức quản lý đơn vị cấp 2 và cấp 3 trở xuống, chiếm 6.3%; 1687 viên chức chuyên môn nghiệp vụ, chiếm 37.58%; 2175 công nhân, chiếm 48.45%; 337 nhân viên thừa hành phục vụ, lao động phục vụ, hợp đồng ngắn hạn chiếm 7.5%, còn lại là cán bộ Đoàn thể chuyên trách.


  • 0 nhận xét


Gửi nhận xét