Thông tin đấu thầu Văn phòng EVNGenco1

STT

Tên gói thầu

Bên mời thầu

Thời điểm đăng tải

Thời điểm phát hành HSMT

Thời điểm đóng thầu

1

SXKD2020 - XL01: Sửa chữa cải tạo phòng khách quốc tế và các phòng họp tầng 17 Cơ quan Tổng công ty Phát điện 1

TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 1

22/04/2020 19:56

22/04/2020 19:56

28/04/2020 10:30

2