Thông tin đấu thầu Ban Kinh doanh Thị trường điện

STT

Tên gói thầu

Bên mời thầu

Thời điểm đăng tải

Thời điểm phát hành HSMT

Thời điểm đóng thầu

1

ĐTPT2020-HH03 Trang bị “Phần mềm hỗ trợ thanh toán thị trường điện” phục vụ vận hành thị trường điện cho các nhà máy điện trực thuộc EVNGENCO1

 TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 1

19/08/2020 09:49 19/08/2020 09:49 01/09/2020 - 09:00

2

ĐTPT2021 – 01: Trang bị hạ tầng CNTT tại trụ sở Tổng công ty Phát điện 1

TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 1 31/03/2021 00:35  
3 ĐTPT-SXKD2021 – 02: “Mua sắm thiết bị và phần mềm bản quyền CNTT trong Tổng công ty Phát điện 1” TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 1
 
04/06/2021