Thông tin đấu thầu Ban Kế hoạch

STT

Tên gói thầu

Bên mời thầu

Thời điểm đăng tải

Thời điểm phát hành HSMT

Thời điểm đóng thầu

1

SXKD2019-PTV34: Kiểm định, hiệu chuẩn các thiết bị đo, thí nghiệm điện và

CÔNG TY NHIỆT ĐIỆN NGHI SƠN CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 1

27/08/2019 16:10 27/08/2019 16:10 10/09/2019 14:00

 

Tổng công ty Phát điện 1
09/07/2021 11:02
14/07/2021 09:00
25/08/2021 09:00