Thông cáo báo chí về tình hình SXKD – ĐTXD tháng 5 và kế hoạch tháng 6 năm 2020

Thông tin chi tiết tại đây 


  • Phạm Phương Thảo (VP)