SXKD2020-HH01: “May đo trang phục văn phòng theo hồ sơ thiết kế năm 2020 đối với CBCNV Cơ quan Tổng công ty Phát điện 1”

May đo trang phục văn phòng theo hồ sơ thiết kế năm 2020 đối với CBCNV Cơ quan Tổng công ty Phát điện 1

May đo trang phục văn phòng  theo hồ sơ thiết kế năm 2020 đối với CBCNV Cơ quan Tổng công ty Phát điện 1