Hội nghị người lao động Công ty ĐHĐ năm 2022: Đoàn kết vượt qua thử thách

Ngày 12/5, Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi đã tổ chức Hội nghị người lao động năm 2022.

Tại Hội nghị, đại diện Lãnh đạo Công ty và Công đoàn đã trình bày các báo cáo liên quan đến công tác sản suất kinh doanh của Công ty và phúc lợi cho người lao động gồm: Báo cáo tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022; Báo cáo công khai mức trích nộp Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm Y tế, Bảo hiểm thất nghiệp và Kinh phí công đoàn năm 2021; Báo cáo thu chi quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2021; Báo cáo kết quả Hội nghị người lao động các đơn vị, việc tham gia xây dựng, sửa đổi các nội quy, quy chế liên quan đến người lao động và kết quả đối thoại định kỳ.

Đoàn chủ tịch chủ trì Hội nghị

Đối với kết quả sản xuất kinh doanh, do tình hình thủy văn tại các hồ chứa Đơn Dương và Hàm Thuận trong năm 2021 thuận lợi, lưu lượng về các hồ đều cao hơn trung bình nhiều năm, toàn Công ty đã sản xuất được 3.050 triệu kWh, đạt 122,59% kế hoạch. Các chỉ tiêu kỹ thuật chính như tỷ lệ điện tự dùng, hệ số khả dụng, tỷ lệ dừng máy do sự cố, tỷ lệ dừng máy do bảo dưỡng đều đạt kế hoạch đề ra. Dự án mở rộng nhà máy thủy điện Đa Nhim đã hoàn thành toàn bộ công trình và vận hành đủ công suất thiết kế 80MW vào ngày 04/8/2021, góp phần đáng kể vào kết quả sản xuất điện của toàn Công ty. Công ty đã hoàn thành 12 hạng mục sửa chữa lớn tài sản cố định, triển khai thực hiện 12 hạng mục mua sắm tài sản cố định và thực hiện 32 hợp đồng cung cấp dịch vụ kỹ thuật cho các đối tác trong và ngoài ngành điện trong năm 2021.

Năm qua cũng là năm Công ty ĐHĐ tiếp tục đẩy mạnh công tác chuyển đổi số, đã ứng dụng nhiều thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 vào công tác sản xuất điện năng và quản trị doanh nghiệp. Công tác nghiên cứu sáng kiến cải tiến kỹ thuật của Công ty năm 2021 được đẩy mạnh với 33 đề tài được công nhận và đưa vào ứng dụng, góp phần tiết kiệm được nhiều chi phí sản xuất, đảm bảo hệ thống dây chuyền hoạt động hiệu quả, ổn định, tin cậy và góp phần nâng cao năng suất lao động. Đặc biệt, năng suất lao động Công ty ĐHĐ năm 2021 tăng lên đáng kể. Trong đó, năng suất lao động theo sản lượng điện sản xuất là 11,841 triệu kWh/người, đạt 123,26% kế hoạch; năng suất lao động theo công suất lắp đặt là 0,3299 người/MW, đạt 101,97% so với kế hoạch.

Với sự nỗ lực của toàn thể lãnh đạo và người lao động, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty ĐHĐ đạt nhiều thành quả ấn tượng: Tổng doanh thu đạt 136,73%; tổng chi phí đạt 87,55%; tổng lợi nhuận sau thuế đạt 207,11%.

Công ty ĐHĐ thực hiện kế hoạch năm 2022 trong bối cảnh tiếp tục chịu ảnh hưởng giảm phát điện vào giờ cao điểm ngày, nhu cầu phụ tải giảm thấp sẽ ảnh hưởng đến sản lượng điện, giá điện, doanh thu, lợi nhuận trong khi khối lượng công tác sửa chữa, nâng cấp, thay thế hệ thống thiết bị rất lớn. Với quyết tâm vượt qua khó khăn thử thách, toàn Công ty phấn đấu đạt mức sản lượng 2.463 triệu kWh, thực hiện 12 công trình sửa chữa lớn tài sản cố định, 21 hạng mục mua sắm tài sản cố định, triển khai đầu tư Dự án mở rộng nhà máy thủy điện Đa Nhim - Giai đoạn 2, đồng thời tiếp tục đảm bảo vận hành an toàn hệ thống thiết bị công trình, thực hiện tốt công tác sản xuất kinh doanh để đáp ứng kỳ vọng của cổ đông.

Góp ý của người lao động đã được Đoàn chủ tịch ghi nhận và giải đáp thỏa đáng tại Hội nghị

Tại Hội nghị, Đoàn chủ tịch đã tiếp nhận tổng cộng 29 ý kiến đóng góp của người lao động liên quan đến các chế độ phúc lợi, bảo hiểm, sửa đổi các quy chế nội bộ của Công ty. Tất cả các ý kiến của người lao động đã được Đoàn chủ tịch tiếp thu và giải đáp thỏa đáng tại Hội nghị.

Thông qua Hội nghị người lao động năm 2022, Lãnh đạo Công ty ĐHĐ kêu gọi toàn thể người lao động và đoàn viên Công đoàn phát huy vai trò trách nhiệm của mỗi cá nhân, hưởng ứng tích cực các hoạt động, phong trào thi đua do Ban lãnh đạo, Ban chấp hành Công đoàn Công ty phát động, tăng cường đoàn kết nội bộ, vượt qua khó khăn thử thách thực hiện thắng lợi nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2022.


  • Nguyễn Ngọc Tuấn