Đảng ủy Công ty Nhiệt điện Duyên Hải: Nâng cao vai trò lãnh đạo, xây dựng Công ty phát triển bền vững

Từ khi thành lập đến nay, Đảng bộ Công ty Nhiệt điện Duyên Hải (Công ty) đã khẳng định vai trò là hạt nhân chính trị, lãnh đạo Công ty hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, những kết quả trong công tác xây dựng Đảng đã góp phần tích cực trong chỉ đạo, điều hành hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh, tạo nền tảng vững chắc giúp Công ty phát triển bền vững.

Chú trọng công tác xây dựng Đảng

Đảng ủy và các chi bộ trực thuộc chúc mừng chi bộ mới được thành lập.

Đảng bộ Công ty hiện có 109 đảng viên, sinh hoạt tại 09 chi bộ trực thuộc. Thời gian qua, bằng nhiều giải pháp sáng tạo, Đảng bộ đã cụ thể hóa các nghị quyết của Đảng vào tình hình thực tế của đơn vị, đồng thời khai thác mọi nguồn lực, phát huy tinh thần đoàn kết để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết đại hội Đảng bộ Công ty đã đề ra. Qua đó, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, cấp ủy tại đơn vị.

Nhiệm kỳ 2020 - 2022, cùng với xây dựng và triển khai thực hiện nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ chính trị sát đúng với tình hình thực tế của đơn vị, đảng bộ Công ty đã đề ra các giải pháp khắc phục những khó khăn, thường xuyên đổi mới nội dung và hình thức sinh hoạt của cấp ủy, chi bộ. Các chi bộ đã phát huy vai trò là hạt nhân chính trị để lãnh đạo đơn vị thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, góp phần phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của cán bộ, đảng viên trong việc tham mưu, đề xuất những vấn đề thuộc chức trách, nhiệm vụ được giao.

Trong công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên, để phù hợp với tình hình thực tiễn của đơn vị, nhằm nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng, Đảng ủy Tổng công ty Phát điện 1 đã ban hành Nghị quyết số 139-NQ/ĐU, ngày 29/7/2022, Quyết định số 131-QĐ/ĐU và 132-QĐ/ĐU, ngày 02/8/2022 về việc thông qua tách, thành lập chi bộ mới và kiện toàn nhân sự cấp ủy chi bộ thuộc Đảng bộ bộ phận Công ty Nhiệt điện Duyên Hải nhiệm kỳ 2020 - 2022, Đảng ủy Công ty đã tổ chức lễ công bố vào ngày 25/8/2022.

Bên cạnh đó, công tác quản lý, phát triển đảng viên thường xuyên được Đảng bộ Công ty quan tâm, chỉ đạo các chi bộ trực thuộc thực hiện tốt. Thể hiện qua công tác phát triển đảng viên, thực hiện đúng quy trình, đảm bảo chất lượng, cũng như chủ động nắm bắt tình hình, diễn biến tư tưởng của từng đảng viên trong chi bộ để kịp thời tham mưu cho các cấp ủy Đảng giải quyết những vấn đề phát sinh trong nội bộ, có biện pháp giáo dục, động viên kịp thời; đảm bảo kỷ cương, kỷ luật trong Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu trong toàn Đảng bộ.

Từ đầu năm 2022 đến nay, Đảng ủy Công ty đã tổ chức lễ kết nạp cho 11 đảng viên mới, công nhận đảng viên chính thức cho 12 đồng chí. Phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thị xã Duyên Hải tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho 23 đảng viên mới….

Công tác kiểm tra, giám sát của Ban Chấp hành Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy luôn được quan tâm và thực hiện theo Kế hoạch số 02-KH/ĐU, ngày 09/02/2022 về kiểm tra, giám sát của Đảng ủy bộ phận Công ty Nhiệt điện Duyên Hải năm 2022 và Quyết định số 04-QĐ/ĐU, ngày 10/08/2022 về việc thành lập các tổ kiểm tra, giám sát đối với các chi bộ trực thuộc. Trong 09 tháng năm 2022, đơn vị không có trường hợp đảng viên vi phạm kỷ luật.

Vượt khó khăn, tạo động lực phát triển bền vững

Trong 09 tháng năm 2022, trước những khó khăn thách thức do ảnh hưởng của dịch Covid-19 và tình hình kinh tế chính trị thế giới có nhiều biến động đã gây ảnh hưởng trực tiếp đến kế hoạch sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Tuy nhiên, bám sát chủ trương, định hướng của EVN/EVNGENCO1, Đảng ủy Công ty luôn quan tâm sâu sát để lãnh đạo kịp thời các công tác chuyên môn, tiếp tục duy trì ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh.

Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật tiếp tục được kiểm soát, các tổ máy vận hành ổn định, tin cậy, không xảy ra sự cố. Công tác bảo dưỡng, sửa chữa, mua sắm vật tư thiết bị tiếp tục được đẩy nhanh triển khai thực hiện đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng.

Đặc biệt, công tác chuyển đổi số được đẩy mạnh ứng dụng trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và sửa chữa. Song song việc ứng dụng các phần mềm dùng chung của EVN, Công ty đã triển khai xây dựng và thực hiện nhiều phần mềm như: phần mềm điều tàu, quản lý vật tư thiết bị bằng mã QR; chuyển đổi định kỳ thiết bị…

Các dụng cụ vận động ngoài trời do Công ty hỗ trợ cho Trường Mầm non Tuổi Ngọc.

Bên cạnh việc đảm bảo hiệu quả trong sản xuất, kinh doanh, công tác an sinh xã hội cũng đặc biệt được chú trọng tại Công ty. Trong 09 tháng năm 2022, Công ty đã đóng góp hơn 1,4 tỷ đồng cho các hoạt động an sinh xã hội, tiêu biểu như: thăm hỏi người dân khu tái định cư Mù U dịp xuân Nhâm dần 2022; hỗ trợ UBND huyện Duyên Hải chăm lo tết cho người dân trên địa bàn; hỗ trợ 04 nhà tình nghĩa cho các gia đình chính sách huyện Duyên Hải và huyện Trà Cú; hỗ trợ dụng cụ vận động ngoài trời cho Trường mầm non Tuổi Ngọc…

03 tháng cuối năm 2022, Đảng bộ Công ty tiếp tục thực hiện hiệu quả, chất lượng các mặt công tác với những nhiệm vụ trọng tâm như: quán triệt, nâng cao nhận thức về tư tưởng, chính trị; xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh; nâng cao chất lượng cán bộ, đảng viên; nâng cao hiệu lực và hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng; duy trì thực hành tiết kiệm, tối ưu hóa chi phí trong sản xuất kinh doanh; đẩy mạnh công tác chuyển đổi số; nâng cao chất lượng hoạt động công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng, chống cháy nổ, bảo vệ môi trường.

Đặc biệt, thực hiện có hiệu quả chủ đề năm của EVN “Thích ứng an toàn, linh hoạt và hiệu quả” nhằm bám sát nhiệm vụ, tiến độ được giao và đề ra các giải pháp để đảm bảo cung ứng điện an toàn, ổn định, góp phần xây dựng Công ty phát triển bền vững.

Đoàn công tác Tổng công ty kiểm tra công tác chuyển đổi số tại Công ty.  


  • Mộng Huyền