Ban QLDA Nhiệt điện 3

Ra đời vào năm 1994, Ban QLDA Nhiệt điện 3 (ANĐ3)  ban đầu là Ban Quản lý công trình Nhà máy Nhiệt điện Phú Mỹ, đến năm 1995, Ban đổi tên thành “Ban quản lý dự án các nhà máy điện Phú Mỹ - Bà Rịa” trực thuộc Tổng Công ty Điện lực Việt Nam  và đến ngày 14/04/2003 chính thức đổi tên thành Ban quản lý Dự án Nhiệt điện 3 theo Quyết định của Hội đồng Quản trị Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Ban có chức năng quản lý công tác chuẩn bị đầu tư và đầu tư các dự án nhiệt điện; thực hiện một số nhiệm vụ tư vấn: Tư vấn giám sát thi công các công trình nhiệt điện và các công trình lưới điện đồng bộ; tư vấn thẩm tra dự toán và tổng dự toán công trình; tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá thầu; tư vấn quản lý, điều hành các dự án nhiệt điện.

ANĐ3 đã thực hiện hoàn thành một số dự án Nhiệt điện tubin khí và tuabin hơi tại Trung tâm điện lực Phú Mỹ với tổng công suất 1974 MW, bao gồm: Dự án Nhiệt điện Phú Mỹ 1 (1090MW); Dự án Nhiệt điện Phú Mỹ 2 (288MW); Dự án Nhiệt điện Phú Mỹ 2.1 (160MW); Dự án Nhiệt điện Phú Mỹ 2.1 (276 MW); và Dự án Nhiệt điện Phú Mỹ 2.1 (160MW).

Ban cũng đã thực hiện hoàn thành một số công trình đường dây và trạm 500kV để tải điện của các nhà máy Phú Mỹ 4, Phú Mỹ 2.2, Phú Mỹ 3; đấu nối 220kV với Phú Mỹ 1, và các công trình đường dây và trạm 220/110kV.

      Hiện nay, đơn vị đang đang quản lý các dự án nhiệt điện than tại Trung tâm Điện lực Duyên Hải – Trà Vinh, bao gồm: Dự án Nhà máy điện Duyên Hải 1 (1200 MW); Duyên Hải 2 (1200MW); Duyên Hải 3 (600MW); Dự án Cảng biển Trung tâm Điện lực Duyên Hải (12 triệu tấn than/năm), Khu bến tiếp nhận dầu 1.000 DWT phục vụ vận hành của các nhà máy điện.

Mục tiêu của ANĐ3 là thực hiện tốt công tác quản lý xây dựng các dự án thuộc Trung tâm điện lực Duyên Hải – Trà Vinh đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng. Ban cũng đang chuẩn bị tốt lực lượng nhân sự để tiếp quản và vận hành khi các nhà máy đi vào hoạt động, phấn đấu xây dựng Ban trở thành một đơn vị ngày càng vững mạnh, hoạt động chuyên nghiệp của EVNGENCO1.